Turystyka biznesowa a turystyka zrównoważona - przykład hotelu w aglomeracji

Agnieszka Niezgoda , Ewa Markiewicz

Abstract

The concept of sustainable development is one of the most desirable goals, in terms of development of an area, for urban or tourist regions. In tourism, the answer to the problems is the concept of sustainable tourism. Business tourism, like no other form of tourism, develops based on a hospitality product, and that is why the possibilities of the deployment of sustainable tourism principles are conditioned by the actions of hotels in the area. There is a problem however, in whether the "business product" development does not interfere with the environmental friendly and prosocial actions that are connected with the concept of sustainable development. The purpose of this article is to verify the hypothesis that the development of business tourism in agglomeration can proceed in accordance with the principles of sustainable tourism. The authors analyse dependencies between these types of tourism in the context of conceptual ranges, on the basis of the theory and environmental friendly actions of business hotels. In the empirical part of the study, the authors present the results of a case study from the analysis of one of the hotels in Poznan. The analysis showed that while in the examined object there are different actions taken regarding the reduction in the usage of resources, like energy or air, the actions in the field of protection of natural and cultural heritage and maintenance, and reinforcement of the prosperity of the local community, there are practically no specific actions taken concerning the education of employees.
Author Agnieszka Niezgoda (WGM / KT)
Agnieszka Niezgoda,,
- Department of Tourism
, Ewa Markiewicz (WGM / KT)
Ewa Markiewicz,,
- Department of Tourism
Other language title versionsBusiness Tourism and Sustainable Tourism - An Example of a Hotel in Agglomeration
Journal seriesZeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, ISSN 1426-9724, (B 8 pkt)
Issue year2015
No6
Pages225-240
Publication size in sheets0.75
Keywords in PolishTurystyka zrównoważona, Turystyka, Turystyka biznesowa, Usługi hotelowe, Aglomeracje miejskie
Keywords in EnglishSustainable tourism, Tourism, Business tourism, Hotel services, Urban agglomerations
Abstract in PolishKoncepcja rozwoju zrównoważonego jest jedną z najbardziej pożądanych, jeśli chodzi o rozwój przestrzeni, aglomeracji czy regionów turystycznych. W turystyce odpowiedzią na tę problematykę jest koncepcja turystyki zrównoważonej. Turystyka biznesowa jak żadna inna forma turystyki rozwija się, opierając się na produkcie hotelarskim, dlatego możliwości wdrażania zasad turystyki zrównoważonej warunkowane są przez działania hoteli w tym zakresie. Pojawia się problem, czy rozwój produktu biznesowego nie zakłóca działań proekologicznych i prospołecznych wynikających z koncepcji rozwoju zrównoważonego. Celem artykułu jest weryfikacja hipotezy, że rozwój turystyki biznesowej w aglomeracji może przebiegać zgodnie z zasadami turystyki zrównoważonej. Zależności pomiędzy tymi rodzajami turystyki zostały zanalizowane w kontekście zakresów pojęciowych na gruncie teorii oraz działań proekologicznych hoteli biznesowych. W części empirycznej przedstawiono wyniki badania studium przypadku analizy jednego z hoteli poznańskich. Analiza wykazała, że o ile w badanym obiekcie podejmowane są działania związane z ograniczeniem użytkowania zasobów, energii czy też powietrza, działania z zakresu ochrony wartości dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz utrzymania i wzmacniania dobrobytu społeczności lokalnej, to nie są podejmowane praktycznie żadne konkretne działania dotyczące edukacji pracowników.
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruSpołeczno-ekonomiczne problemy turystyki i rekreacji obszarów metropolitarnych
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?