Selected Aspects of the Logistics Network of Public Hospitals in the Competitive Market of Health Services

Justyna Majchrzak-Lepczyk , Benedykt Bober

Abstract

Background: The below considerations provide an overview of the issues of sustainable development, logistics, to financial engineering instruments and the role of intellectual capital in the process of transformation of public hospitals. The aim of this research was to assess the competitiveness of the network of public hospitals in the market of health services based on literature studies, as well as empirical research. Methods: Empirical study using a questionnaire survey was conducted in the period from January 2007 to December 2011, in the area of Warmia and Mazury, Pomerania and Wielkopolska. The goal of this questionnaire survey was to know the medical staff reviews issues related to adaptation to the nature of the network of public hospitals methods and logistics tools, sustainable development, corporate social responsibility - CSR. The study was carried out in 104 public hospitals, on a sample of 8975 respondents. Results and conclusions: Analysis of the completed study showed that the logistic processes and their improvement in the health sector play a significant role. The surveyed entities explicitly draw attention to the need for information systems, pro-environment activities, access to information, or the use of GS1 global standards. These tools allow you to increase the efficiency of supply chains, ensuring not only tracking and tracing of products from the manufacturer to the patient, but also enabling better protection against making a mistake or counterfeit products.
Author Justyna Majchrzak-Lepczyk (WGM / KLM)
Justyna Majchrzak-Lepczyk,,
- Department of International Logistics
, Benedykt Bober - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Benedykt Bober,,
-
Other language title versionsWybrane aspekty logistyczne sieci szpitali publicznych na konkurencyjnym rynku usług zdrowotnych
Journal seriesLogForum, ISSN 1895-2038, e-ISSN 1734-459X, (B 13 pkt)
Issue year2016
Vol12
No4
Pages247-267
Publication size in sheets1
Keywords in Polishsieć szpitali, usługi, CSR, logistyka, konkurencyjny rynek, zrównoważony rozwój
Keywords in Englishlogistics, network of hospitals, CSR, logistics, competitive market, sustainable development
Abstract in PolishWstęp: Poniższe rozważania stanowią przegląd zagadnień zrównoważonego rozwoju, logistyki, do instrumentów inżynierii finansowej oraz roli kapitału intelektualnego w procesie przekształceń szpitali publicznych. Celem pracy była ocena konkurencyjności sieci szpitali publicznych na rynku usług zdrowotnych na podstawie badań literaturowych, jak również badań empirycznych. Metody: Badanie empiryczne przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety zostało przeprowadzone w okresie od stycznia 2007 do grudnia 2011 roku, na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego oraz wielkopolskiego. Celem ankiety było przeanalizowanie opinii kadry medycznej w zakresie zagadnień związanych z dostosowaniem do charakteru sieci szpitali publicznych metod oraz narzędzi z zakresu logistyki, zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw - CSR. Badania zrealizowano w 104 szpitalach publicznych, na próbie 8975 respondentów. Wyniki i wnioski: Analiza zrealizowanych badań wykazała, iż procesy logistyczne i ich poprawa w służbie zdrowia mają istotną rolę. Badane podmioty w sposób jednoznaczny zwracają uwagę na potrzebę stosowania systemów informatycznych, działań pro-środowiskowych, dostęp do informacji, czy stosowanie globalnych standardów GS1. Narzędzia te pozwalają zwiększyć efektywność łańcuchów dostaw, gwarantując śledzenie nie tylko ruchu i pochodzenia wyrobów od producenta do pacjenta, ale również umożliwiając lepsze zabezpieczenie przed popełnieniem błędu czy sfałszowaniem produktu.
DOIDOI:10.17270/J.LOG.2016.4.6
URL http://www.logforum.net/pdf/12_4_6_16.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 1
Citation count*3 (2021-06-20)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?