Praca w świetle kultury ekonomicznej

Grażyna Krzyminiewska

Abstract

Paper The work in the light of the concept of the economic culture indicates social, cultural and economic aspects of work phenomena, focusing one's attention on this issue in the context of the economic culture. It is assumed, that individuals (and communities as wholes) relate towards the work as the part of the broader process, associated with operating in the area of the economic and social life. A thesis is being deduced, that attitudes towards the work - ways of its treating, ethics issues are the result of number of elements that determine economic culture. The author points to the opportunities associated with the conceptualization and operationalization of the economic culture and analysis in the context of the phenomenon of work. Raises the issue of modern hazards associated with the work, and leading to the dehumanization of work
Author Grażyna Krzyminiewska (WE / KSiF)
Grażyna Krzyminiewska,,
- Department of Sociology and Philosophy
Other language title versionsWork in the Light of the Concept of Economic Culture
Journal seriesHumanizacja Pracy, ISSN 1643-7446, (B 8 pkt)
Issue year2015
No1
Pages45-58
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishkultura ekonomiczna, praca, kultura prorozwojowa, etos pracy.
Keywords in Englisheconomic culture, work, pro-development culture, work ethic
Abstract in PolishOpracowanie Praca w świetle koncepcji kultury ekonomicznej wskazuje na niektóre aspekty dotyczące pracy jako zjawiska społeczno-kulturowo-ekonomicznego, koncentrując uwagę na tej kwestii w kontekście kultury ekonomicznej. Przyjęto założenie, że odniesienia jednostki (i zbiorowości jako całości) wobec pracy stanowią część szerszego procesu związanego z funkcjonowaniem w obszarze życia gospodarczego i społecznego. Stawia się tu tezę, że postawy wobec pracy – sposób jej traktowania, kwestie związane z etyką (i etosem) pracy, są wynikiem oddziaływania szeregu czynników składających się na kulturę ekonomiczną. Autorka wskazuje na możliwości związane z konceptualizacją i operacjonalizacją kultury ekonomicznej i analizowania w jej kontekście zjawiska pracy. Podnosi kwestie współczesnych zagrożeń związanych z pracą, a prowadzących do dehumanizacji pracy.
URL http://www.humanizacja-pracy.pl/images/Humanizacja%201%202015.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?