"Studium przypadku" jako metoda nauczania studentów ekonomii i zarządzania

Aleksandra Gaweł , Maciej Pietrzykowski

Abstract

The effectiveness of the didactic process is dependent on both content provided and teaching methods used. The case study method is a didactic tool that makes students a part of the didactic process and reduces the distance between theory and practice. The objective of the research was to assess of the influence of the case study method on the development of student business competences and engagement. To achieve this aim, survey analyses were conducted among students of the Poznari University of Economics. They assessed the influence of the method on understanding economic theory and reality, the development of analytical skills, negotiation, teamwork, and leadership as well as engagement during classes. The analysis of results showed that positive student opinions regarding this method made up the majority. Highest marks were given to the influence of the case study method on understanding theoretical information and engagement during classes, while the lowest went to the impact of this method is on the development of negotiating and leadership abilities.
Author Aleksandra Gaweł (WGM / KKM)
Aleksandra Gaweł,,
- Department of International Competitiveness
, Maciej Pietrzykowski (WGM / KKM)
Maciej Pietrzykowski,,
- Department of International Competitiveness
Other language title versionsThe Case Study as a Method for Teaching Economics and Management Students
Journal seriesZarządzanie Zasobami Ludzkimi, ISSN 1641-0874, (B 13 pkt)
Issue year2014
No1
Pages83-94
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishstudium przypadku, edukacja menadżerska, kompetencje menadżerskie, metody nauczania
Abstract in PolishEfektywność procesu dydaktycznego jest uzależniona zarówno od przekazywanych treści, jak i od wykorzystywanych metod. Metoda "studium przypadku" jest narzędziem dydaktycznym, które włącza studentów w naukę oraz zmniejsza dystans między teorią i praktyką. Celem badania była ocena wpływu metody "studium przypadku" na rozwój kompetencji biznesowych i zaangażowania studentów. Aby zrealizować ten cel, przeprowadzono badania ankietowe wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ich ocenie poddano wpływ tej metody na zrozumienie wiadomości teoretycznych i rzeczywistości gospodarczej, rozwijanie zdolności analitycznych, negocjacyjnych, pracy zespołowej i przywódczych oraz zaangażowanie na zajęciach. Analiza wyników pozwala zauważyć przewagę pozytywnych opinii studentów o tej metodzie. Najwyżej oceniono wpływ tej metody na zrozumienie wiadomości teoretycznych i zaangażowanie na zajęciach, a najniżej na rozwój zdolności negocjacyjnych i przywódczych.
Languagepl polski
Score (nominal)13
ScoreMinisterial score = 7.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*6 (2021-06-29)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?