Supply Chain Collaboration and Cost Saving as a Result of Returns Handling Programmes in Retail Corporations in Poland

Anna Jeszka

Abstract

Background: The objective is to define on the basis of the literature as well as to test empirically the main factors that affect the cost saving of many retail chains, resulting from deliberate and conscious policies as well as organized activities in the area of product returns management. Methods: Based on a survey developed for the study, standardized interviews were conducted with representatives of trade corporations in the apparel industry in Poland. The data collected were analysed statistically. Results: The results of the statistical analysis showed that the analysed factors had a significant impact on cost saving. A company's ability to cooperate in the supply chain, limited for the purposes of the study to the distributor - retailer relationship, is relevant to the cost savings resulting from the policies of retail corporations in the area of reverse logistics. The integration of IT systems with suppliers and customers also influences the level of cost saving, as does collaboration within a team. Conclusions: To date, studies in this field have not been conducted in Poland. A particularly important element seems to be the relationship between cooperation in the supply chain and the possible savings which this can generate. This study contributes to the growing trend of research into reverse logistics and emphasizes the role of retailers and cooperation in the supply chain.
Author Anna Jeszka (WZ / KLiT)
Anna Jeszka,,
- Department of Logistics and Transport
Other language title versionsWspółpraca w obrębie łańcucha dostaw oraz oszczędności wynikające z rozwiązań logistyki zwrotów i działalności detalicznej w Polsce
Journal seriesLogForum, ISSN 1895-2038, e-ISSN 1734-459X, (B 13 pkt)
Issue year2015
Vol11
No3
Pages227-236
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishlogistyka zwrotów, współpraca w łańcuchu dostaw, przemysł odzieżowy, oszczędności
Keywords in Englishreturns handling, supply chain collaboration, clothing industry, cost savings
Abstract in Polish Wstęp: Celem jest zdefiniowanie na podstawie literatury oraz test empiryczny głównych czynników, które mają wpływ na osiągane przez sieci detaliczne oszczędności wynikające z celowej i świadomej polityki oraz zorganizowanego działania w zakresie zarządzania zwrotami produktów. Metody: Na podstawie opracowanej ankiety, przeprowadzono wywiady standaryzowane z przedstawicielami korporacji handlowych w branży odzieżowej na terenie wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. Zebrane dane poddano analizie statystycznej. Wyniki: Wyniki analizy statystycznej pokazują, że na oszczędności istotnie wpływają analizowane czynniki. Zdolności firmy w zakresie współpracy w łańcuchu dostaw zredukowanej w badaniach do relacji dystrybutor - detalista mają znaczenie dla oszczędności wynikających z polityki korporacji handlowej w zakresie logistyki zwrotów. Integracja systemu IT z dostawcami i odbiorcami ma znaczenie dla poziomu oszczędności. Także dla osiąganych oszczędności z tytułu realizowanej polityki w zakresie zarządzania zwrotami ma współpraca zespołu. Wnioski: Studia w omawianym zakresie nie były dotąd przeprowadzane w Polsce. Szczególnie istotne wydają się zależności między współpracą w łańcuchu dostaw a możliwymi do osiągnięcia oszczędnościami z tego tytułu. Przeprowadzone studium wnosi wkład w rozwijający się nurt badań nad logistyką zwrotów i podkreśla rolę detalistów oraz współpracy w łańcuchu dostaw.
DOIDOI:10.17270/J.LOG.2015.3.2
Languageen angielski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?