Handel targowiskowy w Poznaniu – diagnoza stanu rozwoju, preferencje klientów, tendencje zmian

Wiesław Ciechomski

Abstract

Market trading is one of the oldest forms of retail trade. Its genesis dates back to markets, bazaars and fairs where merchants would offer their goods to town dwellers, and the goods were often transported from distant places of their manufacturing. Market trade not only contributed to emerging and spatial expansion of towns, but also created their economic foundation. It played revitalizing function, shaped monetary system, and in consequence – the social ladder. Its growth resulted in emerging and prosperity of towns, whereas downfall of trade usually meant recession. Together with civilization development and emerging of modern forms of large format trade and e-commerce platforms, the role of marketplace trading has diminished considerably. Yet it is not totally marginalized, as its share in total FMCG sales is estimated at present at 5-7%, and approximately 15% of customers declare market places, bazar stores, stalls as their premium shopping place. At present market trading is focused on local uniqueness and is complementary to offer of other forms of trading, like hypermarkets, supermarkets, discount stores and other retail outlets, like convenience stores. The goal of the Article is assessment of the stage of development of market trading in Poznań and prospects for its transformations. The Author is giving characteristics of the level of development of market trade in the city and opinions of inhabitants on their satisfaction level with performance of the largest market places.
Author Wiesław Ciechomski (WZ / KHiM)
Wiesław Ciechomski,,
- Department of Trade and Marketing
Other language title versionsMarketplace trading in Poznań – assessment of the stage of development, customers’ preferences, trends of changes
Journal seriesZeszyty Naukowe, ISSN 1642-9613, e-ISSN 2300-5475, (B 6 pkt)
Issue year2014
No28
Pages25-46
Publication size in sheets1.05
Keywords in Polishhandel targowiskowy, targowiska, rynki, bazary
Abstract in PolishHandel targowiskowy jest jedną z najstarszych form handlu detalicznego. Jego geneza związana jest z targami, bazarami i rynkami, na których kupcy oferowali mieszkańcom grodów swoje towary, często dostarczone z odległych miejsc ich wytworzenia. Handel targowiskowy nie tylko wpływał na powstanie i przestrzenną ekspansję miast, lecz także tworzył ich ekonomiczne podwaliny. Pełnił funkcje rewitalizacyjną, kształtował system pieniężny, a w konsekwencji hierarchię społeczną. Jego rozwój powodował powstawanie i bogacenie się miast, z kolei upadek z reguły oznaczał ich recesję. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym i pojawieniem się nowoczesnych form handlu wielkopowierzchniowego i internetowego rola handlu targowiskowego uległa istotnemu zmniejszeniu. Nie został on jednakże całkowicie zmarginalizowany, ponieważ jego udział w sprzedaży detalicznej towarów FMCG jest obecnie szacowany w granicach 5–7%, a około 15% nabywców określa targowiska, rynki, bazary, stragany jako miejsce swoich najczęstszych zakupów. Aktualnie handel targowiskowy eksponuje przede wszystkim swoją lokalną specyfikę i uzupełnia ofertę innych form handlu stacjonarnego, takich jak hipermarkety, supermarkety, dyskonty i drobnodetaliczne sklepy typu convenience store. Celem artykułu jest diagnoza stanu rozwoju handlu targowiskowego w Poznaniu i perspektyw jego przeobrażeń. Autor scharakteryzował poziom rozwoju handlu targowiskowego w tym mieście oraz opinie mieszkańców na temat stopnia ich satysfakcji z funkcjonowania największych targowisk.
URL http://akademiakupiecka.pl/wp-content/uploads/2014/11/ZN_28.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)6
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 02-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 02-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?