Etapy przedinwestycyjnej fazy procesu inwestycyjnego w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań empirycznych

Sebastian Chęciński

Abstract

The aim of the article was to identify procedures for the preparation of investment in micro-enterprises. The paper reviews the literature related to the issue of investment. Moreover, on the basis of empirical research, the specificity of action taken by micro-enterprises in the pre-investment stage of the investment process was presented. The study was based on the results of a questionnaire survey carried out on a group of 177 micro-enterprises operating in Poznan during 2013-2014. The study showed that there is hardly any standarisation in the preparation process of the investment in micro-enterprises. Investment decisions, planning and evaluation of the investment projects are based more on entrepreneurs' intuition, knowledge and experience than carefully planned and analyzed data.
Author Sebastian Chęciński (WZ / KZAZP)
Sebastian Chęciński,,
- KZAZP
Other language title versionsStages of the Pre-investment Phase in Polish Enterprises - Results of Empirical Research
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol4
No2
Pages169-192
Publication size in sheets1.15
Keywords in Polishinwestycje, proces inwestycyjny, przedsięwzięcie inwestycyjne, projekt inwestycyjny
Keywords in Englishinvestment, investment process, investment venture, investment project
Abstract in PolishCelem artykułu była identyfi kacja procedury przygotowania inwestycji w mikroprzedsiębiorstwach. W publikacji dokonano przeglądu literatury przedmiotu związanej z problematyką inwestycji. Ponadto na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych dokonano charakterystyki etapów realizowanych przez mikroprzedsiębiorstwa w przedinwestycyjnej fazie procesu inwestycyjnego. Badania oparto na wynikach badań sondażowych przeprowadzonych na przełomie lat 2013–2014 na grupie 177 mikroprzedsiębiorstw funkcjonujących w Poznaniu. Przeprowadzone badania wykazały, że proces przygotowania inwestycji w mikroprzedsiębiorstwach charakteryzuje się niskim stopniem sformalizowania. Zarówno podejmowanie decyzji inwestycyjnych, jak i planowanie oraz ocena projektu inwestycyjnego opierają się w większym stopniu na intuicji, wiedzy oraz doświadczeniu przedsiębiorców, niż wnikliwie zaplanowanych oraz zanalizowanych danych.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2016.2.9
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/09_checinski.pdf
Languagepl polski
File
09_checinski_SOEP_2016_4_2.pdf 206.86 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?