Etapy przedinwestycyjnej fazy procesu inwestycyjnego w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań empirycznych

Sebastian Chęciński

Abstract

The aim of the article was to identify procedures for the preparation of investment in micro-enterprises. The paper reviews the literature related to the issue of investment. Moreover, on the basis of empirical research, the specificity of action taken by micro-enterprises in the pre-investment stage of the investment process was presented. The study was based on the results of a questionnaire survey carried out on a group of 177 micro-enterprises operating in Poznan during 2013-2014. The study showed that there is hardly any standarisation in the preparation process of the investment in micro-enterprises. Investment decisions, planning and evaluation of the investment projects are based more on entrepreneurs' intuition, knowledge and experience than carefully planned and analyzed data.
Autor Sebastian Chęciński (WZ / KZAZP)
Sebastian Chęciński
- Katedra Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa
Inne wersje tytułuStages of the Pre-investment Phase in Polish Enterprises - Results of Empirical Research
Tytuł czasopisma/seriiStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Rok wydania2016
Tom4
Nr2
Paginacja169-192
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1.15
Słowa kluczowe w języku polskiminwestycje, proces inwestycyjny, przedsięwzięcie inwestycyjne, projekt inwestycyjny
Słowa kluczowe w języku angielskiminvestment, investment process, investment venture, investment project
Streszczenie w języku polskimCelem artykułu była identyfi kacja procedury przygotowania inwestycji w mikroprzedsiębiorstwach. W publikacji dokonano przeglądu literatury przedmiotu związanej z problematyką inwestycji. Ponadto na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych dokonano charakterystyki etapów realizowanych przez mikroprzedsiębiorstwa w przedinwestycyjnej fazie procesu inwestycyjnego. Badania oparto na wynikach badań sondażowych przeprowadzonych na przełomie lat 2013–2014 na grupie 177 mikroprzedsiębiorstw funkcjonujących w Poznaniu. Przeprowadzone badania wykazały, że proces przygotowania inwestycji w mikroprzedsiębiorstwach charakteryzuje się niskim stopniem sformalizowania. Zarówno podejmowanie decyzji inwestycyjnych, jak i planowanie oraz ocena projektu inwestycyjnego opierają się w większym stopniu na intuicji, wiedzy oraz doświadczeniu przedsiębiorców, niż wnikliwie zaplanowanych oraz zanalizowanych danych.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2016.2.9
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202016/09_checinski.pdf
Językpl polski
Plik
09_checinski_SOEP_2016_4_2.pdf 206.86 KB
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 10.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?