Od zamkniętej innowacji do otwartej innowacji 2.0. Ewolucja czy rewolucja?

Paweł Mielcarek

Abstract

A review of the literature allowed to present specifics of the three models of innovative organization development, from closed innovation, through open innovation, to open innovation 2.0 based on the ecosystem of innovation. Identification of the individual concepts allowed for a comparative analysis involving a number of criteria: the way of creating added value, the organizational form of the innovation system, the key factor of success or operation, the regulation of cooperation, the effects of R & D work and the distribution of benefits from R & D. The cognitive dimension and the added value of the article are a joint and synthetic view of the characteristics of the three models of innovative organizations. This article is addressed both to researchers and business practitioners dealing with issues of organizational innovation.
Author Paweł Mielcarek (WZ / KTOiZ)
Paweł Mielcarek,,
- Department of Organisation and Management Theory
Other language title versionsFrom Closed Innovation to Open Innovation 2.0. Evolution or Revolution?
Journal seriesPrzedsiębiorczość i Zarządzanie, ISSN 1733-2486, (B 14 pkt)
Issue year2018
VolXIX
No4, cz. 3
Pages209-222
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishinnowacje, otwarte innowacje, organizacja innowacyjna, analiza porównawcza
Keywords in EnglishInnovations, Open innovation, Innovative organization, Comparative analysis
Abstract in PolishCelem niniejszego artykułu jest przeprowadzenie analizy porównawczej, na podstawie przeglądu literatury, specyfiki trzech modeli rozwoju organizacji innowacyjnych, począwszy od zamkniętej innowacji, przez otwartą innowację, aż do otwartej innowacji 2.0, bazującej na ekosystemie innowacji. Ocena modeli obejmuje szereg kryteriów, w tym: sposób tworzenia wartości dodanej, formę organizacyjną systemu innowacji, kluczowy czynnik sukcesu lub działania, regulację współpracy, efekty prac B+R oraz dystrybucję korzyści z prac B+R. Prowadzona analiza ma pozwolić na sformułowanie odpowiedzi na pytanie: w jakim stopniu prezentowane koncepcje są względem siebie komplementarne i mogą być zamiennie stosowane. Innymi słowy, czy jest to swojego rodzaju ewolucja koncepcji organizacji innowacyjnych, czy też są to propozycje, które wzajemnie się wykluczają? Rezultatem w wymiarze poznawczym oraz wartością dodaną artykułu jest jednoczesna i syntetyczna ocena cech trzech modeli organizacji innowacyjnych. W artykule, poza analizą porównawczą, zastosowano wnioskowanie oparte na rozumowaniu dedukcyjnym.
URL http://piz.san.edu.pl/docs/e-XIX-4-3.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 17-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?