Management accounting in logistics and supply chain management: evidence from Poland

Justyna Dobroszek , Michał Biernacki , Małgorzata Macuda

Abstract

Logistics develops dynamically, especially in business practice. It is visible both at the macro level – the development of the Transport–Freight Forwarding–Logistics sector, and at the micro-level – the automa-tion of logistics and the sustainable development of logistics function in the organization. Logistics has become an important source of cost reduction and value creation for companies. Therefore, they now need additional information support to remain in a competitive and dynamic market in the long term. Management accounting may be such a system. This means the importance of science's focus on integrat-ing management accounting and logistics and supply chain management issues. The aim of the article is to identify publications on management accounting that focus on logistics and supply chain management in selected scientific journals. Three scientific journals from Poland were used for the analysis: “Theoret-ical Journal of Accounting”, “Logistics”, “Research Papers of Wrocław University of Economics”. Veri-fication of papers covered the period 2010–2018. The analysis showed that a small number of articles in the selected journals simultaneously concerned management accounting in logistics activities. The arti-cles do not refer to scientific theories, and few of them present the results of their own empirical research carried out either by means of a survey or interviews.
Author Justyna Dobroszek - Uniwersytet Łódzki (UŁ)
Justyna Dobroszek,,
-
, Michał Biernacki - Wroclaw University of Economics
Michał Biernacki,,
-
, Małgorzata Macuda (WZ / KR)
Małgorzata Macuda,,
- Department of Accounting
Other language title versionsRachunkowość zarządcza w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw: przykład z Polski
Journal seriesZeszyty Teoretyczne Rachunkowości, ISSN 1641-4381, e-ISSN 2391-677X, (N/A 20 pkt)
Issue year2020
No106 (162)
Pages153-176
Publication size in sheets1.15
Keywords in Polishrachunkowość zarządcza, controlling, logistyka, zarządzanie łańcuchem dostaw
Keywords in Englishmanagement accounting, controlling, logistics, supply chain management
Abstract in PolishLogistyka rozwija się dynamicznie, głównie w praktyce biznesowej. Jest to widoczne zarówno na płasz-czyźnie makro – rozwój sektora Transport-Spedycja-Logstyka oraz na płaszczyźnie mikro – automatyzacja logistyki, zrównoważony rozwój funkcji logistyki w organizacji. Logistyka stała się istotnym źródłem redukcji kosztów i kreowania wartości dla przedsiębiorstw. W związku z tym potrzebują one obecnie do-datkowego wsparcia informacyjnego, aby utrzymać się na konkurencyjnym i dynamicznym rynku w dłu-gim okresie. Takim system może być rachunkowość zarządcza. Oznacza to istotność ukierunkowania nauki na integrowanie zagadnień rachunkowości zarządczej i logistyki oraz zarządzania łańcuchem dostaw. Celem artykułu jest identyfikacja publikacji z zakresu rachunkowości zarządczej ukierunkowanej na logistykę i za-rządzania łańcuchem dostaw w wybranych czasopismach naukowych w Polsce. Do analizy wykorzystano trzy polskie czasopisma naukowe „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, „Logistyka”, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”. Weryfikacja artykułów obejmowała lata 2010–2018. Z analizy wynika, że niewielka liczba artykułów w krajowych wybranych czasopismach naukowych dotyczyła rachunkowości zarządczej w działalności logistycznej. Ponadto, w opublikowanych artykułach autorzy nie nawiązują do teorii naukowych, a także w niewielu z nich prezentowane są wyniki własnych badań empirycznych przeprowadzonych czy to z wykorzystaniem badania ankietowego, czy wywiadów.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0013.9003
URL https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=199926
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 25-05-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?