Skutki ekonomicznej realizacji umowy społecznej jako podstawy raportów CSR

Aldona Kamela-Sowińska

Abstract

Purpose of the article: The purpose of this article is to prove that the theoretical basis for the direction of changes in accounting from classical accounting towards business reporting is a social contract, which in turn constitutes the basis for the theory of legitimacy in the reporting of corporate social responsibility. This aim is related to the considerably more significant thesis that corporate social responsibility can in fact contribute to losing competitive advantage, and it is only social acceptance in the form of a social contract legitimised through publishing CSR reports that provides indemnity for the managements of these enterprises against charges of acting to the detriment of their companies by disclosing confidential business information. Additionally, this paper formulates a secondary thesis that accounting is a social science. Assumptions: The thesis formulated above is contrary to most studies which show only the benefits of CSR reporting. The article points to the increasing role of CSR in accounting and the scale of this phenomenon. Moreover, the author presents a polemic with ideas on the benefits arising from this direction of change. The conclusions of the article are prescriptive in nature and attempt to identify areas for further detailed scientific research. Methods/research approaches: The article applies the practical function of economic knowledge which makes it possible to use this in the selection and quantification of economic objectives, the design of systems and organizational goals, as well as the selection of resources to effectively achieve set objectives. From the point of view of macroeconomics, the research method focuses on economic reporting as a tool for building a global economy. From the point of view of accounting, the article uses the theory of principle-based accounting. Cognitive values: The article presents the author’s original view, being different from views that can commonly be found in the literature that companies which publish CSR reports gain a competitive advantage. The author argues that such companies can also lose their competitive advantage.
Author Aldona Kamela-Sowińska (WZ / KR)
Aldona Kamela-Sowińska,,
- Department of Accounting
Other language title versionsQualitative Attributes of Contemporary Financial Statements
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2015
Vol3
No1
Pages 68-85
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishsprawozdawczość finansowa, umowa społeczna, legitymizacja, raportowanie CSR
Keywords in EnglishCorporate Social Responsibility (CSR), Reporting, ReportingFinancial reporting, Financial statements, Social Responsibility, Enterprise responsibility, Sustainable development financial reporting, social contract, legitimacy, CSR
Abstract in PolishCel artykułu: Artykuł ma na celu udowodnienie, że podstawą teoretyczną zmian w rachunkowości – od rachunkowości klasycznej w kierunku raportowania gospodarczego – jest umowa społeczna stanowiąca z kolei podstawę teorii legitymizacji w sprawozdawczości odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw. Za tak sformułowanym celem stoi znacznie ważniejsza teza mówiąca o tym, że społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jest jedną z przyczyn utraty ich przewagi konkurencyjnej i tylko przyzwolenie społeczne w postaci umowy społecznej legitymizowanej w postaci dopuszczalnych do publicznej wiadomości raportów ze społecznej odpowiedzialności (raporty CSR) zwalnia zarządy tych przedsiębiorstw od zarzutu działania na szkodę firmy poprzez upubliczniane informacji chronionych tajemnicą kupiecką. W artykule sformułowano tezę pomocniczą, że rachunkowość jest nauką społeczną. Założenia: Teza sformułowana powyżej stoi w sprzeczności z większością publikacji ukazujących jedynie korzyści z raportowania CSR. W artykule wskazano na zwiększającą się rolę idei CSR w rachunkowości i skalę tego zjawiska oraz podjęto polemikę z poglądami na temat korzyści wynikających z tego kierunku zmian. Konkluzje artykułu mają charakter postulatywny i mają na celu wskazanie obszarów do dalszych szczegółowych badań naukowych. W artykule zamiennie jest stosowany termin „społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw” i „społeczna odpowiedzialność biznesu” oraz angielski skrót CSR, mimo że autorka ma świadomość niuansów terminologicznych i znaczeniowych, jednakże dla treści tego artykułu różnice te nie są istotne. Metody/podejścia badawcze: W artykule posłużono się funkcją praktyczną wiedzy ekonomicznej polegającą na możliwości jej wykorzystania do doboru i kwantyfikacji celów gospodarczych, do projektowania systemów i celów organizacyjnych, do doboru zasobów, aby efektywnie uzyskiwać zakładane cele. Z punktu widzenia makroekonomii metoda badawcza koncentruje się na raportowaniu gospodarczym jako narzędziu pomocnym w budowaniu globalnej gospodarki. Z punktu widzenia rachunkowości w artykule wykorzystano teorię principle based accounting. Wartości poznawcze: W artykule przedstawiono autorski, odmienny od powszechnie występującego w literaturze pogląd, że przedsiębiorstwa publikujące raporty CSR zyskują w ten sposób przewagę konkurencyjną. Przedstawiono także wiele argumentów za twierdzeniem, że przedsiębiorstwa publikujące raporty CSR mogą tracić w ten sposób przewagę konkurencyjną
URL http://soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202015/05_kamela-sowinska.pdf
Languagepl polski
File
05_kamela-sowinska.pdf 1.55 MB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?