Economic and social features of small-scale farms in Poland against a background of average results for agriculture

Sebastian Stępień , Andreea Muntean

Abstract

The purpose of the paper is to determine the economic and social features of small-scale farms in Poland in light of the results for agriculture or the countryside, in general. Small-scale farms form an integral part of Polish agriculture. Thanks to the multifunctional role they play in rural areas, their functioning is crucial for the future of agribusiness, due to the growing expectations of society regarding traditional methods of food production, targeting agricultural policy to maintain the vitality of such entities, as well as limited possibilities of working outside agriculture. That is why, in the public debate, an opinion about the need for greater support of this group of farms takes place more and more often. Their closer familiarization will help direct the support in a more appropriate way. Basic characteristics of the surveyed entities, production and income data as well as conditions defining the standard of living are presented. The work uses the results of own surveys and data of the Central Statistical Office. A descriptive approach with elements of inductive reasoning, meta-analysis based on data from questionnaire surveys and comparative analysis were used. The data shows that surveyed small-scale farms achieve less favorable production and income results, have a lower production scale and are less specialized. Although the living conditions are similar to those of households in urban areas, and even better than among rural households, the assessment of the material situation of such farms is worse. This suggests that the assessment depends on the current income situation, rather than on the long-term standard of living.
Author Sebastian Stępień (WE / KMiGŻ)
Sebastian Stępień,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Andreea Muntean
Andreea Muntean,,
-
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, e-ISSN 2450-7296, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
VolXXI
No3
Pages441-450
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishgospodarstwa drobnotowarowe, warunki ekonomiczne, cechy społeczne, Polska, badania ankietowe
Keywords in Englishsmall-scale farms, economic conditions, social features, Poland, surveys
Abstract in PolishCelem artykułu jest określenie ekonomicznych i społecznych cen drobnotowarowych gospodarstw rolnych w Polsce w świetle średnich wyników dla rolnictwa i obszarów wiejskich. Gospodarstwa drobnotowarowe stanowią integralną część polskiego rolnictwa. Dzięki wielofunkcyjnej roli, jaką odgrywają na obszarach wiejskich, ich funkcjonowanie jest kluczowe dla przyszłości agrobiznesu. Właśnie dlatego w debacie publicznej coraz częściej pojawiają się głosy o potrzebie wsparcie tej grupy producentów. Ich bliższe poznanie pomoże zdefiniować kierunek pomocy w bardziej adekwatny sposób. Zaprezentowano podstawowe charakterystyki badanych jednostek, dane dotyczące produkcji i dochodów, jak również informacje opisujące warunki życia. Wykorzystano wyniki badań ankietowych i wtórnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Wykorzystano w niej analizę opisową z elementami wnioskowania indukcyjnego i metaanalizy oraz analizę porównawczą danych pochodzących z kwestionariuszy i średnich wyników dla kraju. Wyniki wskazują, że badane gospodarstwa drobnotowarowe cechują się mniej korzystnymi efektami produkcyjno-dochodowymi, mają niższą skalę produkcji i poziom specjalizacji. Chociaż warunki życia są zbliżone do gospodarstw miejskich, a nawet lepsze niż gospodarstw wiejskich, subiektywna ocena sytuacji materialnej jest gorsza. Sugeruje to, że ocena ta zależy głównie od bieżącej sytuacji dochodowej, a nie od standardu życia w długim okresie.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0013.4100
URL https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=192132&language=en
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 15-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2020-10-28)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?