Stake Holders ' Relations Hips in the Sustainable Development of Tourist Destinations

Agnieszka Niezgoda , Katarzyna Czernek

Abstract

The aim of the article is to present various types of relationships occurring between stakeholders in a tourist destination and to indicate their role in the sustainable development. The article consists of four parts preceded by the introduction. In the first part, the essence and role of the sustainable development were presented. Secondly, the particular types of relationships which may occur between actors in tourist destinations were defined and discussed - conflict, competition, coexistence, coordination, cooperation and collaboration. In further discussion, the roles of these particular relationships in the sustainable development were presented. In the third part, on basis of examples, it was indicated and explained which relationships serve to stimulate this development and how, and which ones hamper this development. The last fourth part consists of the conclusions in which it was emphasized that even though in the economic reality the presented scenarios of relationships are frequently of a mixed character, their model presentation allows to understand better their role in the sustainable development of tourist destinations.
Author Agnieszka Niezgoda (WGM / KT)
Agnieszka Niezgoda,,
- Department of Tourism
, Katarzyna Czernek - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Katarzyna Czernek,,
-
Other language title versionsRelacje interesariuszy w rozwoju zrównoważonym regionów turystycznych
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Turystyki, ISSN 1644-0501, e-ISSN 2353-3188, (B 13 pkt)
Issue year2014
No4 (28)
Pages39-52
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishrelacje, rozwój zrównoważony, regiony turystyczne
Keywords in Englishrelationships, sustainable development, tourist destinations
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie różnego rodzaju relacji zachodzących między interesariuszami w regionie turystycznym oraz wskazanie na rolę tych relacji w rozwoju zrównoważonym. Artykuł składa się z czterech części poprzedzonych wstępem. W części pierwszej przedstawiono istotę i znaczenie rozwoju zrównoważonego. Następnie, zdefiniowano i omówiono poszczególne rodzaje relacji jakie mogą występować między aktorami w regionach turystycznych - konflikt, konkurencję, koegzystencję, koordynację, kooperację i kolaborację. W kolejnych rozważaniach zaprezentowano znaczenie poszczególnych rodzajów relacji dla rozwoju zrównoważonego. W części trzeciej, odwołując się do przykładów, wskazano i uzasadniono, które relacje oraz w jaki sposób służą stymulowaniu tego rozwoju, a które ten rozwój blokują. Ostatnią - czwartą część - stanowi zakończenie, w którym podkreślono, że mimo iż w rzeczywistości gospodarczej przedstawione scenariusze relacji często mają charakter mieszany, to ich modelowe ujęcie pozwala lepiej zrozumieć ich rolę w rozwoju zrównoważonym regionów turystycznych.
URL http://www.wzieu.pl/zn/836/ZN_836.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?