Determinanty i pomiar dojrzałości procesu innowacji produktu – prerynkowe fundamenty powodzenia nowego produktu

Ireneusz Rutkowski

Abstract

New product success factors are related to the determinants of the product innovation process maturity (how well the organization is doing what carries) and the level of best practices diffusion (how wide and how often the organization uses, and performs a best practice). If the project team wants to achieve the objectives of the strategy of a new product (success / success) - must answer two fundamental questions: whether what we are doing is right - must therefore choose in the next phases of product innovation process best ideas, concepts, designs, prototypes of a new product, successfully commercialize the product; or what we do, we do in the right way - you need to know the level of product innovation process maturity. The purpose of this article is to propose a method of measuring the maturity of the a new product innovation process, called smart grid maturity relationships model.
Author Ireneusz Rutkowski (WZ / KBRiU)
Ireneusz Rutkowski,,
- Department of Research Markets and Services
Other language title versionsDeterminants and Measurement of Process Maturity of Product Innovation - the Foundations of the Pre Market Success of a New Product
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2014
No11 [CD]
Pages236-248
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polish nowy produkt, proces innowacji produktu, dojrzałość procesu innowacji, determinanty dojrzałości sieci relacji
Abstract in PolishCzynniki powodzenia nowego produktu są związane z uwarunkowaniami dojrzałości procesu innowacji produktu (jak dobrze organizacja wykonuje to, co wykonuje) oraz poziomem dyfuzji najlepszych praktyk (jak szeroko i jak często organizacja wykorzystuje i wykonuje najlepszą praktykę). Jeśli zespół projektowy chce osiągnąć cele strategii nowego produktu (sukces/powodzenie) - musi odpowiedzieć na dwa fundamentalne pytania: po pierwsze czy to, co robimy jest właściwe - trzeba zatem wybierać w kolejnych fazach procesu innowacji produktu najlepsze pomysły, koncepcje, projekty, prototypy nowego produktu, skutecznie komercjalizować produkt; po drugie, czy to, co robimy, wykonujemy we właściwy sposób - trzeba poznać poziom dojrzałości procesu innowacji produktu. Celem artykułu jest zaproponowanie metody pomiaru dojrzałości procesu innowacji nowego produktu, tzw. modelu dojrzałości inteligentnej sieci relacji.
URL www.marketingirynek.pl/files/1276809751/file/mir_11_2014_pliki_na_cd.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?