Kształtowanie się strategii finansowania w wybranych przedsiębiorstwach mięsnych w Polsce w latach 2007-2013

Anna Zielińska-Chmielewska , Sławomir Kalinowski

Abstract

An aim of considerations is to identify the formation of strategies of financing the five listed meat companies in the years 2007-2013. The research findings were received with the use of the method of financial analysis based on the average values of the sectoral indicators. For the purpose of analysis were used financial data from annual balance sheets, profit and loss accounts, and cash flows of the entities in question available in Monitor Polski B (Official Gazette of the Republic of Poland). The research shows that the diversity of the implemented strategies in the area of financing, liquidity, and profitability of activities depended on the level of achieved liquidity and return on equity, what affected effectiveness of activities of the enterprises surveyed. The analysis findings indicate the validity of carrying out further work in this respect.
Author Anna Zielińska-Chmielewska (WT / KKG)
Anna Zielińska-Chmielewska,,
- Department of Business Activity
, Sławomir Kalinowski - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, MNiSW [80]
Sławomir Kalinowski,,
-
Other language title versionsFormation of Strategies of Financing at the Selected Meat Enterprises in Poland in 2007-2013
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2016
No1 (360)
Pages348-357
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishagresywna, umiarkowana, konserwatywna strategia finansowa, giełdowe spółki mięsne, analiza finansowa, efektywność działania, rynek mięsa, Polska
Keywords in Englishaggressive, moderate, conservative financial strategy; listed meat companies; financial analysis; activity effectiveness; meat market; Poland
Abstract in PolishCelem rozważań jest identyfikacja kształtowania się strategii finansowania pięciu giełdowych spółek mięsnych w latach 2007-2013. Wyniki badań uzyskano przy użyciu metody analizy finansowej na podstawie średnich wartości wskaźników sektorowych. Do analizy wykorzystano dane finansowe z rocznych bilansów, rachunków zysków i strat oraz przepływów pieniężnych badanych jednostek dostępnych w Monitorach Polskich "B". Z badań wynika, że zróżnicowanie realizowanych strategii w obszarze finansowania, płynności finansowej i rentowności działania uzależnione było od poziomu osiągniętej płynności finansowej oraz rentowności kapitału własnego, co miało wpływ na efektywność działania badanych przedsiębiorstw. Wyniki analizy wskazują na zasadność prowadzenia dalszych prac w tym zakresie.
URL https://bazekon.uek.krakow.pl/gospodarka/171437922
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 30-04-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 30-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?