Globalne skutki ewolucji polityki handlowej na rynkach rolnych w rozwijających się krajach azjatyckich

Agnieszka Poczta-Wajda , Karolina Pawlak

Abstract

The situation in agricultural markets in Asian countries, as well as the future of agricultural policy and trade policy in these countries, is important for food producers in other parts of the world, especially in developed countries. The aim of this article is to present current agricultural policy trends in selected developing Asian countries using support measures published by the World Bank and the OECD, as well as to examine the global impact of food trade policy developments in these countries as a result of full liberalization scenario, as well as increased protectionism scenario. Research shows that raising tariffs on agricultural products in the analyzed Asian countries to a maximum allowable level would lead globally to lower trade and GDP in other parts of the world, while full tariff reductions would be a stimulus to trade and benefit the rest of the world.
Autor Agnieszka Poczta-Wajda (WE / KMiGŻ)
Agnieszka Poczta-Wajda
- Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
, Karolina Pawlak - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, MNiSW [80]
Karolina Pawlak
-
Inne wersje tytułuThe Global Impact of the Evolution of Trade Policy on Agricultural Markets in Developing Asian Countries
Tytuł czasopisma/seriiRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, (B 10 pkt)
Rok wydania2017
Tom19
Nr3
Paginacja231-237
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimprotekcjonizm w rolnictwie, polityka handlowa, GTAP, mierniki wsparcia
Słowa kluczowe w języku angielskimagricultural protectionism, trade policy, GTAP, support estimates
Streszczenie w języku polskimSytuacja na rynkach rolnych w krajach azjatyckich, a także przyszłość polityki rolnej i polityki handlowej względem produktów żywnościowych w tych krajach ma istotne znaczenie dla producentów żywności w innych częściach świata, szczególnie z krajów rozwiniętych. Celem artykułu jest zaprezentowanie bieżących trendów w zakresie polityki rolnej w wybranych rozwijających się krajach azjatyckich, z wykorzystaniem mierników wsparcia producentów rolnych publikowanych przez Bank Światowy i OECD, a także zbadanie za pomocą modelu równowagi ogólnej GTAP globalnych skutków ewolucji polityki handlowej w tych krajach, przy założeniu zarówno jej pełnej liberalizacji, jak i wzrostu protekcjonizmu. Badania wskazują, że podniesienie ceł na produkty rolne w badanych krajach do maksymalnego dopuszczalnego poziomu doprowadziłoby do obniżenia wartości obrotów handlowych i spadku PKB w innych częściach świata, natomiast pełna redukcja ceł byłaby czynnikiem stymulującym handel i korzystnie wpływającym na PKB reszty świata.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0010.3371
URL https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=173085&language=en
Językpl polski
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 16-04-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*2 (2020-07-30)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?