Gminy wiejskie i rolnictwo w aglomeracji poznańskiej po 2004 roku

Andrzej Czyżewski , Bartłomiej Gronowski , Anna Matuszczak

Abstract

The aim of the article was to present changes in the selected areas, which occurred in the rural communes of the Poznań’s district against the other communes. In this context, the question of the place of agriculture in the Poznan agglomeration was also raised. The research used a comparative method, analysis of structure and dynamics. The time span covered years: 2004 or 2005 and 2014, which made it possible to indicatetrends in some phenomena – the most frequently compared values of the analyzed phenomena from 2014 in relation to 2004 or 2005. The first part of the article discusses the issues related to the demographic potential of the titles of municipalities and related phenomena such as migration and suburbanization. Next, the place of agriculture in the analyzed municipalities was indicated by the prism of spatial land use and employment. It can be concluded that the majority of rural and urban-rural communes are attractive migration directions especially from Poznan, which is part of general suburbanization trends. Their inhabitants appreciate the environmental values of rural areas or the ease of communication with the workplace in the city. At the same time, there is observed clearly decrease of employment in agriculture, forestry, hunting and fishing, although the level of employment in this sector is relatively constant.
Author Andrzej Czyżewski (WE / KMiGŻ)
Andrzej Czyżewski,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Bartłomiej Gronowski (WE / KMiGŻ)
Bartłomiej Gronowski,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Anna Matuszczak (WE / KMiGŻ)
Anna Matuszczak,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsRural communes and agriculture in the Poznań agglomeration after 2004
Journal seriesProblemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, ISSN 2300-0902, (B 7 pkt)
Issue year2017
No4
Pages49-61
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishgminy wiejskie, rolnictwo, aglomeracja poznańska
Keywords in Englishrural communes, agriculture, Poznań agglomeration
Abstract in PolishCelem artykułu jest ukazanie zmian, jakie zaszły w gminach wiejskich aglomeracji poznańskiej, a także odpowiedź na pytanie, czy na obszarze tym rolnictwo odgrywa jakąkolwiek rolę. W kontekście powyższego zagadnienia pojawiło się również pytanie o miejsce rolnictwa w aglomeracji poznańskiej. W badaniach zastosowano metodę porównawczą, analizę struktury i dynamiki. Zakres czasowy obejmował lata – 2004 lub 2005 i 2014, co umożliwiło wskazanie tendencji niektórych zjawisk – najczęściej odnoszono wartości analizowanych zjawisk z roku 2014 względem 2004 lub 2005 roku. W pierwszej części artykułu omówiono kwestie odnoszące się do potencjału demograficznego gmin wiejskich i zjawiska z tym związane, takie jak migracje i suburbanizacja. Kolejno wskazano na miejsce rolnictwa w analizowanych gminach przez pryzmat przestrzennego zagospodarowania gruntów i zatrudnienia. Z badań wynika, że większość gmin wiejskich, a także miejsko-wiejskich to atrakcyjne kierunki migracji, zwłaszcza z Poznania, co wpisuje się w ogólne trendy suburbanizacyjne. Mieszkańcy tych terenów cenią sobie walory środowiskowe obszarów wiejskich czy łatwość komunikacyjną z miejscem pracy w mieście. Jednocześnie wyraźnie obserwuje się spadek udziału zatrudnienia w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie oraz rybactwie, choć poziom tego zatrudnienia w tym sektorze jest względnie stały.
DOIDOI:10.15576/PDGR/2017.4.49
URL http://pdgr.ur.krakow.pl/zasoby/98/2017_z4_a04.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 27-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?