Mechanizm nadzoru nad grupą ubezpieczeniową w nowych regulacjach unijnych

Jerzy Łańcucki

Abstract

The new architecture of financial supervision subject to Solvency II is formed on three levels. The first level is made up of the framework directive (Solvency II with its amendments), the second level of delegated acts and the third level of binding technical standards as well as guidelines. The Solvency II Directive regulates all basic issues related to the functioning of group supervision and the college of supervisors. Specific questions regarding group supervision and the functioning of the college shall be governed by the guidelines and binding technical standards. The analysis of accepted regulations indicates that the role of the European Commission, granted the power to adopt delegated acts and regulatory technical standards, has increased significantly. The key role has been assigned to the group supervisor. This, however, may lead to a situation where the competent state authority which is a supervisor of a group of dependent entities will have limited powers in the decision-making process at the group level. Therefore, it will be difficult to find a balance in the process of supervision between home and host states.
Author Jerzy Łańcucki (WT / KEJ)
Jerzy Łańcucki,,
- Department of Standardized Management Systems
Other language title versionsMechanism of Insurance Group Supervision in New EU Regulations
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No415
Pages152-162
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishtrzy poziomy nadzoru, nadzór nad grupą, kolegium organów nadzoru
Keywords in Englishthree levels of supervision, group supervision, college of supervisors
Abstract in PolishNowa architektura nadzoru finansowego objęta systemem Wypłacalność II tworzona jest na trzech poziomach. Poziom pierwszy tworzy dyrektywa ramowa (Wypłacalność II i jej nowelizacje), poziom drugi - akty delegowane, a poziom trzeci wiążące standardy techniczne oraz wytyczne nadzorcze. W dyrektywie wypłacalności II uregulowano wszystkie podstawowe kwestie związane z funkcjonowaniem nadzoru nad grupą oraz kolegium organów nadzoru. Kwestie szczegółowe dotyczące nadzoru nad grupą, jak i funkcjonowania kolegium regulowane są w wytycznych oraz wiążących standardach technicznych. Analiza przyjętych regulacji wskazuje na to, że znacząco wzrasta rola Komisji Europejskiej, której przyznano uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, jak i regulacyjnych standardów technicznych. Kluczową rolę przypisano organowi sprawującemu nadzór nad grupą, co w konsekwencji może prowadzić do sytuacji, że właściwy organ państwowy, będąc organem nadzoru jednostek zależnych, będzie miał ograniczone możliwości w procesie podejmowania decyzji na poziomie grupy. W związku z tym trudno będzie zapewnić równowagę w procesie nadzoru pomiędzy państwami macierzystymi i goszczącymi.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.415.14
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=32946&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruUbezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?