Characteristics and instruments of the organizational communication systems in the context of cooperative relationships

Michał Chomicki

Abstract

The aim of this paper is to indicate a relationship between the organizational communication system of Polish companies and the beneficialness of the shape of the cooperative relations between these companies and particular kinds of cooperators. The theoretical part of this article was devoted to identification of the role of cooperative relations in the contemporary economic environment and a brief description of the concept of organizational communication system, including its influence on cooperation between companies. The empirical part of this paper was devoted to description of the conducted research and its results. The survey used the respondents’ indications of prevailing characteristics of the organizational communication system and its instruments used in the organization and the indication of the beneficialness of the shape of the cooperative relationships with suppliers, customers and co-opetitors (competitors in the framework of coopetitive relations). The chi-squared tests for independence were used to demonstrate dependencies. In conclusion, it turned out that there are characteristics that describe firms with beneficially shaped relationships and instruments that are used or avoided by them.
Author Michał Chomicki (WZ / KTOiZ)
Michał Chomicki,,
- Department of Organisation and Management Theory
Other language title versionsOrganizacyjny system komunikacyjny i jego instrumenty w kontekście relacji kooperacyjnych
Journal seriesOrganizacja i Kierowanie, ISSN 0137-5466, (0 pkt)
Issue year2019
No1 (184)
Pages33-46
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishorganizacyjny system komunikacyjny, relacje międzyorganizacyjne, relacje kooperacyjne, korzystność
Keywords in Englishorganizational communication system, interorganizational relationships, cooperative relationships, beneficialness
Abstract in PolishCelem artykułu jest wskazanie relacji między charakterystyką systemu organizacyjnej komunikacji polskich przedsiębiorstw a korzystnością ukształtowania relacji kooperacyjnych z dostawcami, odbiorcami i konkurentami. Jego teoretyczną część poświęcono identyfikacji roli relacji kooperacyjnych we współczesnym środowisku gospodarczym i opisie koncepcji systemu komunikacji organizacyjnej, w tym jego wpływu na współpracę między przedsiębiorstwami. Część empiryczną poświęcono opisowi przeprowadzonych badań i interpretacji ich wyników. W badaniu wykorzystano wskazania respondentów na temat dominujących cech systemu komunikacji organizacyjnej i jego instrumentów stosowanych w organizacji oraz wskazania na poziom korzystności ukształtowania relacji spółdzielczych z dostawcami, klientami i konkurentami (w obszarze relacji koopetycji). W ramach metod statystycznych wykorzystano testy niezależności chi-kwadrat, aby wykazać występujące zależności. Podsumowując, można stwierdzić, że istnieją cechy, które opisują organizacyjne systemy komunikacyjne przedsiębiorstw z korzystnie ukształtowanymi relacjami oraz instrumenty, których wykorzystanie lub brak ich implementacji wskazuje na większe prawdopodobieństwo utrzymania korzystnych relacji kooperacyjnych.
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2019_1_184/chomicki-characteristics-and-instruments-of-the-organizational-communication-systems-in-the-context-.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 03-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?