Efektywność portfeli akcji zabezpieczonych opcjami indeksowymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2007-2015

Marcin Flotyński

Abstract

In the article quantitative research was conducted on data from the Warsaw Stock Exchange (WSE) for the years 2007-2015. The research focused on an assessment of the success of using derivatives in the context of increasing rates of return and lowering risk. The aim of the article is to check the efficiency of portfolios hedged by index options quoted on the WSE. The time frame was divided into 3 independent periods in order to show the difference in the level of portfolios' efficiency during the bearish trend on the market. In the research quantitative methods have been used, among them comparative analysis and regression analysis to calculate the beta coefficient. The efficiency of hedged portfolios and indices has been measured with the use of the Sharpe ratio, Treynor ratio, Jensen's alpha, Information ratio and Sortino ratio. The hypothesis is formulated that hedged portfolios are more efficient than unhedged ones (stock indexes). The research proved that in the periods given hedged portfolios had by far more favourable level of efficiency measures, so they were more efficient. Their profit to risk ratio was better when index options were included in portfolios.
Author Marcin Flotyński (UEP)
Marcin Flotyński,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsThe Efficiency of Stock Portfolios Hedged by Index Options Quoted on the Warsaw Stock Exchange in the Years 2007-2015
Journal seriesRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [Journal of law, Economics and Sociology], ISSN 0035-9629, (B 11 pkt)
Issue year2016
Vol78
No1
Pages197-215
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishhedging, opcje indeksowe, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, zabezpieczanie portfela, efektywność
Abstract in PolishW artykule przeprowadzono badanie ilościowe na danych z lat 2007-2015, które miało na celu ocenę celowości wykorzystania instrumentów pochodnych w kontekście podwyższania stopy zwrotu i obniżania ryzyka portfeli akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Celem artykułu jest sprawdzenie, na podstawie badania empirycznego, efektywności portfeli zabezpieczonych opcjami indeksowymi. Efektywność rozumie się jako stosunek zysku do ryzyka portfeli akcji notowanych na GPW. Zakres czasowy badania podzielono na trzy okresy w taki sposób, aby ukazać różnicę w efektywności portfeli podczas słabej koniunktury giełdowej. Spośród metod badawczych wykorzystano m.in. analizę porównawczą oraz analizę regresji do obliczenia wartości współczynnika beta. Efektywność portfeli zabezpieczonych opcjami indeksowymi i tych niezabezpieczonych została zmierzona wskaźnikami Sharpe'a, Treynora, Jensena, Information Ratio i Sortino. Sformułowano hipotezę badawczą stwierdzającą, że portfele spółek zabezpieczone derywatami są bardziej efektywne niż portfele niezabezpieczone (indeksy giełdowe). W badanym okresie portfele zabezpieczone opcjami indeksowymi charakteryzowały się wyższą stopą zwrotu i niższym ryzykiem niż portfele indeksów giełdowych. Zostało to potwierdzone przez analizę kształtowania się mierników efektywności.
DOIDOI:10.14746/rpeis.2016.78.1.16
URL https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/5302/5394#page1&view=Fit
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?