Zasobowe uwarunkowania koopetycji jednostek samorządu terytorialnego – aspekt konkurencyjny (Re- source-based view of coopetition in local government units – competitive aspect)

Piotr Bartkowiak , Maciej Koszel

Abstract

Resource-based view is one of the leading schools of strategic management that focuses on the potential to generate a competitive advantage based on organizational resources. In an era of increasingly variable, complex and uncertain environment organizations, to increase their competitiveness, are forced to seek new sources of gaining competitive advantage. Key resources and competencies are often only available to obtain from direct competitors. It is a prerequisite to the development of new forms of inter-organizational relation - coopetition. This article takes into account the issue of coopetition of local governments. The main aim of the study is to identify and characterize the key resources from the view of local government activities. The article is the result of a thorough review of the literature and its critical analysis.
Author Piotr Bartkowiak (WZ / KIiN)
Piotr Bartkowiak,,
- Department of Investment and Real Estate
, Maciej Koszel (WZ / KIiN)
Maciej Koszel,,
- Department of Investment and Real Estate
Other language title versionsResource-Based View of Coopetition in Local Government Units - Competitive Aspect
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No421
Pages11-24
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishkoopetycja, podejście zasobowe, konkurencja, kooperacja
Keywords in Englishcoopetition, resource-based view, competition, cooperation
Abstract in PolishPodejście zasobowe jest współcześnie jedną z wiodących szkół zarządzania strategicznego i koncentruje się na możliwościach generowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o potencjał wewnętrzny organizacji. W dobie coraz bardziej zmiennego, złożonego i niepewnego otoczenia organizacje, aby zwiększać swoją konkurencyjność, zmuszone są do poszukiwania nowych źródeł uzyskiwania przewagi konkurencyjnej. Często są one wyłącznie w dyspozycji bezpośrednich konkurentów. Jest to przesłanką do kształtowania nowych form relacji międzyorganizacyjnych - koopetycji. Artykuł podejmuje problematykę koopetycji w odniesieniu do działalności jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego (gmin). Celem opracowania jest identyfikacja i charakterystyka kluczowych zasobów, o które zabiegają gminy w procesie kształtowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Artykuł jest wynikiem pogłębionego przeglądu literatury oraz jej krytycznej analizy. Wykorzystano zarówno krajowe, jak i zagraniczne materiały źródłowe.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.421.01
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=32305&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 23-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2021-01-14)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?