Paradoksy i problemy design management

Maciej Brzozowski

Abstract

This research examines design management as an approach towards enterprise management. The aim of the paper is to identify and to analyze the most important paradoxes and prob lems associated with the development process of design management. To achieve the objec tive, the exploration of the scientific literature of the field of management science and other disciplines (specifically design) has been conducted, and then the identification, classification and explication of studied phenomena have been completed. The following issues have been classified as the most important paradoxes and problems of design management: 1) multidi mensional structure of design, 2) the evolution in research on design management, 3) con tradictory nature of design management, and 4) the use of diverse theoretical backgrounds to analyze design management.
Author Maciej Brzozowski (WZ / KZS)
Maciej Brzozowski,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsParadoxes and problems of design management
Journal seriesOrganizacja i Kierowanie, ISSN 0137-5466, (B 14 pkt)
Issue year2016
No2 (172)
Pages11-22
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishdesign management, design, wzornictwo, projektowanie organizacji, myślenie projektowe
Keywords in Englishdesign management, design, industrial design, organizational design, design thinking
Abstract in PolishPrzedmiotem opracowania jest podejście design management w zarządzaniu przedsiębior stwami. Celem artykuł jest identyfikacja oraz analiza najważniejszych paradoksów i pro blemów towarzyszących rozwojowi design management . Realizacja tak postawionego celu została przeprowadzona poprzez dokonanie krytycznego przeglądu (eksploracja) wybra nego dorobku z zakresu zarządzania oraz dziedzin pokrewnych (szczególnie wzornictwa), jak również identyfikację, klasyfikację oraz eksplikację badanych zjawisk. Do najważniejszych z paradoksów i problemów design management zaliczono: 1) wielowymiarowość designu, 2) zmiany w akcentach publikacji naukowych z obszaru design management ukazujące ewo lucję koncepcji, 3) oksymoroniczny charakter pojęcia design management mający przełoże nie na dwa dominujące nurty badawcze, oraz 4) zróżnicowane podstawy teoretyczne nauk o zarządzaniu wykorzystywane do interpretacji design management.
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2016_NR_2_(172).pdf
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?