Rodzaje kowenantów zawartych w programach emisji obligacji w spókach węglowych

Agata Sierpińska-Sawicz , Elżbieta Królikowska

Abstract

In the article, the authors attempt to quantify the covenants, which are the special terms of the bond issuance programs, reducing a risk of the bondholders. The type and the character of the covenants depend on several circumstances like: financial situation of a bond issuer, industry risk, country risk or economic situation. The most common used covenants refer to several limitations like payments, taking out the loans, issuance of the next series of bonds, credit events, dividend payouts. The separate group of covenants are those which constitute a limitation of an assets disposal, a range of the investments, the mergers and acquisitions or those that refer to maintaining the rating. The belief that the bond issuance is the easiest way of rising the funds in comparison to a bank loan is not fully supported. The covenants have significant influence on a performance of a bond issuer. Some of the covenants cause losing a flexibility of a company and restrict a possibility of making the effective decisions which can lead to rising the risk of a bankruptcy. The limitations included in a bond issuance program could be particularly inconvenient for a company’s development and may demand the assets restructuring which range is hard to predict while a bond agreement is being signed. In terms of using the funds gained from bond issuance for an operating performance, the ability to go in a line with the covenants is less likely while the same funds will be spent on the investments which will generate the profits and amortisation in the future. It allows to gain the appropriate level of EBITDA as well as makes a bond repurchase possible. It is worth to add that the investors and the stock brokers who are responsible for a bond issuance program preparation have an influence on the quantity and quality of the covenants. They define the standard used covenants in the bond agreements. The knowledge and the negotiation skills of the managers have significant influence on the adjusting the bond contracts to the company and branch risk.
Author Agata Sierpińska-Sawicz (WZ / KCAFiW)
Agata Sierpińska-Sawicz,,
- KCAFiW
, Elżbieta Królikowska
Elżbieta Królikowska,,
-
Other language title versionsThe Types of Covenants in Bond Issuance Programs of Mining Industry Companies
Journal seriesGospodarka Surowcami Mineralnymi-Mineral Resources Management, ISSN 0860-0953, (A 20 pkt)
Issue year2016
Vol32
No2
Pages135-152
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishźródła finansowania, przedsiębiorstwa górnicze, obligacje, kowenanty
Keywords in Englishfunding sources, mining companies, bonds, covenants
ASJC Classification1905 Economic Geology
Abstract in PolishW artykule podjęto próbę skwantyfikowania kowenantów czyli szczególnych warunków programu emisji obligacji ograniczających ryzyko obligatariuszy. Rodzaj i charakter kowenantów uzależniony jest od szeregu czynników, takich jak kondycja finansowa emitenta obligacji, ryzyko branży w której on funkcjonuje, ryzyko kraju czy też koniunktura gospodarcza. Najczęściej stosowane kowenanty odnoszą się do ograniczeń dotyczących płatności, zaciągania pożyczek, emisji kolejnych serii obligacji, zdarzeń kredytowych, utrzymania zysku na określonym poziomie i wypłaty dywidend. Odrębną grupę kowenantów stanowią ograniczenia dotyczące dysponowania majątkiem i zakresu realizowanych inwestycji oraz fuzji i przejęć, a także te związane z utrzymaniem ratingu. Przekonanie, że emisja obligacji jest jedną z łatwiejszych metod pozyskania finansowania w porównaniu do kredytu bankowego nie jest w pełni uzasadnione. Kowenanty mają niebagatelny wpływ na działalność emitenta. Niektóre kowenanty powodują utratę elastyczności funkcjonowania firmy oraz ograniczenie możliwości podejmowania efektywnych decyzji, co może zwiększyć ryzyko upadłości podmiotu. Ograniczenia zawarte w warunkach programu emisji obligacji mogą być szczególnie uciążliwe dla firm rozwojowych oraz wymagających restrukturyzacji majątkowej, której zakres trudno jest przewidzieć w czasie podpisywania umów obligacyjnych. W warunkach przeznaczenia środków z emisji na finansowanie bieżącej działalności zdolność do dotrzymania kowenantów jest mniejsza niż gdy środki są przeznaczone na inwestycje, które w przyszłych okresach będą generować dodatkowe zyski oraz amortyzację. Zapewni to uzyskanie odpowiedniego poziomu EBITDA i zdolności do wykupu obligacji. Dodać należy, że na liczbę i jakość kowenantów mają wpływ zarówno inwestorzy jak i pośrednicy finansowi przygotowujący program emisji. Wpisują oni do umów obligacyjnych kowenanty standardowo stosowane na rynku. Wiedza i umiejętności negocjacyjne menedżerów firmy mogą znacznie złagodzić zapisy umów, stosownie do ryzyka firmy i branży.
DOIDOI:10.1515/gospo-2016-0014
URL https://content.sciendo.com/view/journals/gospo/32/2/article-p135.xml
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 15.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 20.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 1.488; WoS Impact Factor: 2016 = 0.481 (2) - 2016=0.568 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?