Czy mieszkając na wsi warto się kształcić? Kapitał ludzki jako determinanta dochodów na wsi i w mieście

Łukasz Kryszak , Jakub Staniszewski

Abstract

The article aims to explore how human capital influences the amount of income of employees living in the countryside and in cities. Previous research into the impact of human capital on income in the countryside has mainly focused on the farming population, ignoring the non-agricultural population. These studies have used sex, region and place of origin as the variables that differentiate the strength of the relationship between human capital and income. Little interest has been devoted to differences between urban and rural areas. This article therefore tries to fill the existing research gap. The study is based on the data of the Social Diagnosis conducted between 2005 and 2015. The authors use log-linear regression to estimate the impact of selected human capital dimensions on incomes obtained. The results indicate that higher returns from human capital endowment are observed among employees living in rural areas although the differences between rural and urban residents have undergone a gradual decrease. The most important elements affecting their incomes are higher education and a driving license.
Author Łukasz Kryszak (WE / KMiGŻ)
Łukasz Kryszak,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Jakub Staniszewski (WE / KMiGŻ)
Jakub Staniszewski,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Journal seriesProgress in Economic Sciences, ISSN 2300-4088, e-ISSN 2391-5951, (0 pkt)
Issue year2017
No4
Pages51-67
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishkapitał ludzki, dochody, diagnoza społeczna
Keywords in Englishhuman capital, income, Social Diagnosis
Abstract in PolishCelem artykułu jest zbadanie zróżnicowania wpływu kapitału ludzkiego na wysokość dochodów pracowników mieszkających w mieście i na wsi. Dotychczas prowadzone badania analizują kapitał ludzki na wsi głównie przez pryzmat ludności rolniczej, pomijając zbiorowość ludności nierolniczej. Badania różnicują siłę związku najczęściej ze względu na płeć, region czy pochodzenie. Niewielkie zainteresowanie poświęcane jest różnicom pomiędzy miastem i wsią. Niniejszy artykuł stanowi uzupełnienie luki badawczej. W badaniu wykorzystano dane Diagnozy Społecznej 2005 i 2015. Z zastosowaniem metod regresji log-liniowej oszacowano jaki wpływ na wysokość wynagrodzenia mają elementy kapitału ludzkiego. Wyniki badań wskazują, że wyższe premie z tytułu wyposażenia w kapitał ludzki obserwowano wśród pracujących zamieszkujących obszary wiejskie, choć różnice między wsią a miastem ulegały stopniowemu zatarciu. Najważniejszymi elementami wpływającymi na dochód było wykształcenie wyższe i posiadanie prawa jazdy.
DOIDOI:10.14595/PES/04/004
URL http://www.pes.pwsz.pila.pl/index.php/PES/article/view/105
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 14-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?