Propozycja syntetycznego modelu analizy organizacyjnych uwarunkowań

Michał Chomicki

Abstract

This paper aims at presenting a proposal for a synthetic model of organizational conditions. The a rticle addresses the issues of defining the term "organizational conditions", whi ch in literatu re is understood differently by various Authors. For the purposes of the study, models of organ izations that are most frequently quoted in Polish and foreign publications were analyzed. The result of the analysis and synthe sis is the General Model of Or ganizational Conditions, which is the proposal of a new organizational model of organizational conditions.
Author Michał Chomicki (WZ / KTOiZ)
Michał Chomicki,,
- Department of Organisation and Management Theory
Other language title versionsA proposal for a synthetic model of organizationalcoditions analysis
Journal seriesZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, ISSN 1641-3466, (B 11 pkt)
Issue year2017
No114
Pages65-78
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishorganizacja, organizacyjne uwarunkowania, model, synteza
Keywords in English organization, organizational conditions, model, synthesis
Abstract in Polish Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie propozycji syntetycznego modelu organizac yjnych uwarunkowań. W treści arty kułu poruszone zostały kwestie definiowania pojęcia „organizacyjne u warunkowania”, które w literaturze pojmowane jest różnie przez różnych Autorów . Na potrzeby pracy przeanalizowano modele org anizacji najczęściej przytaczan e w publi- kacjach polskich i zagranicznych. Efektem przeprowadzonej anali zy i syntezy jest Ogólny Model Organizacyjnych Uwarunkowań, który stanowi propozy cję nowego modelu organizacyjnych uwarunkowań.
DOIDOI:10.29119/1641-3466.2018.114.5
URL https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z114/5_chomicki.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 27-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?