Transfer wiedzy z uczelni do przedsiębiorstw turystycznych - identyfikacja barier i możliwości ich niwelowania

Marcin Olszewski , Bartłomiej Walas

Abstract

Purpose. The purpose of this article is to identify the role of universities as sources of knowledge, and to recognise barriers in knowledge transfer from universities to tourism companies. Moreover, the activities, which can stimulate such cooperation were also proposed. Method. In the article, a critical review of the literature is applied. Findings. The key barriers to the knowledge transfer are identified. The barriers are grouped into the following categories: companies related barriers, universities related barriers and relational barriers. Moreover, author's own proposals of the activities contributing to intensification of the knowledge transfer from academia are presented. Research and conclusion limitations. Both the identified barriers, as well as proposals to reduce them have not been empirically verified in the Polish context. Practical implications. In the article, the recommendations of activities stimulating knowledge transfer for universities, tourism enterprises and the public administration sector are presented. Originality. The analysis of knowledge transfer determinants, takes into account both the perspective of universities, businesses, as well as the sphere of relations between them (the concept of the proximity in many dimensions). This comprehensive approach is not found in previous publications. The multithreading of the part containing practical implications. Type of paper. Review article.
Author Marcin Olszewski (WGM / KT)
Marcin Olszewski,,
- Department of Tourism
, Bartłomiej Walas - Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
Bartłomiej Walas,,
-
Other language title versionsThe Knowledge Transfer from Universities to Tourism Companies - Identification of Barriers and Opportunities for their Reduction
Journal seriesFolia Turistica, ISSN 0867-3888, e-ISSN 2353-5962, (B 11 pkt)
Issue year2016
No41
Pages45-61
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishuczelnie wyższe, przedsiębiorstwa turystyczne, transfer wiedzy, bariery transferu wiedzy
Keywords in Englishhigher education institutions, tourism enterprises, knowledge transfer, knowledge transfer barriers
Abstract in PolishCel. Identyfikacja roli uczelni wyższych jako źródeł wiedzy, a także wskazanie barier jej transferu z uczelni do przedsiębiorstw turystycznych. W artykule zaproponowano ponadto działania, których podjęcie może istotnie przyczynić się do zintensyfikowania takiej współpracy. Metoda. Artykuł ma charakter koncepcyjny. Na potrzeby realizacji celu zastosowana została metoda krytycznego przeglądu literatury Wyniki. Zidentyfikowane zostały kluczowe bariery transferu wiedzy, które pogrupowano w następujące kategorie: bariery po stronie przedsiębiorstw, bariery po stronie uczelni i bariery relacyjne. Zaprezentowane zostały ponadto autorskie propozycje działań, których realizacja przyczyni się do intensyfikacji transferu wiedzy akademickiej. Ograniczenia badań i wnioskowania. Zarówno wnioski z przeglądu literatury (zidentyfikowane bariery), jak i autorskie propozycje ich niwelowania nie zostały zweryfikowane empiryczne w polskim kontekście. Implikacje praktyczne. Artykuł zawiera rekomendacje działań skierowane do przedsiębiorstw turystycznych i organizacji branżowych, uczelni wyższych oraz sektora administracji publicznej. Oryginalność. Uwzględnienie w analizie uwarunkowań transferu wiedzy akademickiej zarówno perspektywy uczelni, przedsiębiorstw, jak i sfery relacji pomiędzy nimi (koncepcja bliskości w wielu wymiarach). Takie kompleksowe ujęcie jest niespotykane w dotychczas opublikowanych pracach. Wielowątkowość części zawierającej implikacje dla praktyki. Rodzaj pracy. Artykuł przeglądowy.
URL http://www.folia-turistica.pl/attachments/article/402/FT_41_2016.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruZarządzanie i transfer wiedzy w turystyce
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?