Factors Differentiating the Subjective Well-being of the Inhabitants of Wielkopolska According to the Criterion of Hierarchy of Their Life Values

Tomasz Szubert

Abstract

The study examines the level of satisfaction with 21 different areas of life among 300 respondents from Wielkopolska voivodship at the age of 30 and over. What distinguishes this analysis from other such studies is the fact that when examining partial satisfaction, it was weighed by, specified subjectively by respondents, the importance of the areas for which this satisfaction was measured. In the course of the analysis, it turned out that the respondents were the most satisfied with their private life, life as parent and independence. The smallest satisfaction of the respondents derives from social activity, but it is above all the effect of the lack of meaning of this sphere of life in the hierarchy of respected life values. In addition, it has been noticed that within individual fields there are certain factors that differentiate probability of being more satisfied for some categories of people in comparison with others. Especially personality traits strongly affect the diversity of life satisfaction. Being a social person, trusting other people, being conscientious, peaceful and open to new experiences increase the probability of being a more satisfied person (especially with social areas) and having traits from the second pole of the personality scale reduces this probability.
Author Tomasz Szubert (WE / KTPiPP)
Tomasz Szubert,,
- Department of Money Theory and Monetary Policy
Other language title versionsCzynniki różnicujące subiektywny dobrostan mieszkańców Wielkopolski według kryterium hierarchii respektowanych przez nich wartości
Journal seriesActa Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, ISSN 0208-6018, e-ISSN 2353-7663, (B 14 pkt)
Issue year2018
Vol6
No339
Pages57-72
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishzadowolenie z życia, wartości życiowe, regresja porządkowa
Keywords in Englishsatisfaction with life, life values, ordinal regression
Abstract in PolishW artykule badano poziom zadowolenia z 21 różnych dziedzin życia 300 respondentów z terenu województwa wielkopolskiego w wieku 30 lat i więcej. Niniejszą analizę od innych tego typu badań różni to, że satysfakcje cząstkowe zostały ważone przez określoną subiektywnie przez respondentów istotność dziedzin, dla których mierzono tę satysfakcję. W toku analiz okazało się, że badane osoby były najbardziej zadowolone ze swojego życia prywatnego, życia jako rodzic oraz niezależności. Najmniejsze zadowolenie badani czerpią zaś z aktywności społecznej, ale jest to przede wszystkim efekt braku znaczenia tej sfery życia w hierarchii respektowanych wartości życiowych. Ponadto zauważono, że w ramach poszczególnych dziedzin istnieją pewne czynniki powodujące wzrost prawdopodobieństwa bycia osobą bardziej zadowoloną niż inni. Szczególnie silnie na zróżnicowanie satysfakcji z życia wpływają cechy osobowości. Bycie osobą towarzyską, nieobwiniająca innych, sumienną, nieskłonną do denerwowania się oraz otwartą na nowe doświadczenia zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia wysokiej satysfakcji z życia (szczególnie w sferach społecznych), natomiast posiadanie cech z drugiego bieguna skali osobowości to prawdopodobieństwo obniża.
DOIDOI:10.18778/0208-6018.339.04
URL http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/26817/0_4_57-72_Szubert%20T..pdf?sequence=1&isAllowed=y
Languageen angielski
Score (nominal)14
ScoreMinisterial score = 14.0, 21-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?