Ryzyko badania sprawozdania finansowego zakładu ubezpieczeń

Maria Kiedrowska

Abstract

Financial statement of an insurance company is subject to obligatory audit by an independent auditor. In view of specific nature of insurance activity the audit of insurance company carries a substantial risk of delivering audit opinion which does not reflect properly the real financial standing of the company. The paper presents the concept and essence of audit risk and its components: risk of omission and risk of material misstatement as well as factors which determine these kinds of risk. There are presented also procedures of audit risk appraisal and attempts to identify types and areas of audit risk in an insurance company. Finally, there are analyzed consequences of acceptance of a certain level of audit risk for audit correctness.
Author Maria Kiedrowska (WZ / KR)
Maria Kiedrowska,,
- Department of Accounting
Other language title versionsInsurance Company Financial Statement Audit Risk
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No415
Pages83-93
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishryzyko badania, biegły rewident, badanie sprawozdania finansowego, zakład ubezpieczeń
Keywords in Englishaudit risk, auditor, financial statement audit, insurance company
Abstract in PolishSprawozdanie finansowe zakładu ubezpieczeń podlega obowiązkowemu badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta. Z uwagi na szczególny charakter działalności ubezpieczeniowej w rachunkowości ubezpieczycieli występują niespotykane w innych jednostkach rozwiązania dotyczące pomiaru i ewidencji zdarzeń oraz odmienny układ sprawozdania finansowego. Specyficzny charakter rachunkowości ubezpieczeniowej powoduje, że badanie sprawozdania finansowego niesie znaczne ryzyko wydania opinii, która nie odzwierciedla właściwie rzeczywistej sytuacji finansowej ubezpieczyciela. Artykuł przedstawia pojęcie i istotę ryzyka badania oraz elementów go tworzących, czyli ryzyko istotnego zniekształcenia i ryzyko przeoczenia, wskazując na czynniki mające wpływ na ich wielkość. Prezentuje także procedury szacowania ryzyka badania oraz próbę identyfikacji rodzajów obszarów ryzyka badania sprawozdania finansowego zakładu ubezpieczeń. Analizowane są konsekwencje przyjęcia określonego poziomu ryzyka badania na poprawność przeprowadzonego audytu.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.415.07
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=32939&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 31-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruUbezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?