Analiza sytuacji na lokalnych rynkach pracy w Polsce

Hanna Wdowicka

Abstract

The aim of the discussion was to conduct local labour market analysis in Poland. Considerations were started with conducting of delineation of local labour market in Poland. For this purpose one approach selected from literature and two options of author's model of local labour markets delineation were used. Between obtained structures of local labour markets occurred some differences so in the next step some criteria for evaluation of the results were discussed and applied. Knowledge of local labour markets structure is in fact only a starting point for their analysis. The next step should be the collection of data on separated local labour markets. For this purpose data available at the municipal level were aggregated. In the case of characteristics published on the county level estimation for the local labour markets level was conducted.
Author Hanna Wdowicka (WIiGE / KS)
Hanna Wdowicka,,
- Department of Statistics
Other language title versionsLocal Labour Market Analysis in Poland
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No426
Pages235-244
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishlokalny rynek pracy, delimitacja, dojazdy do pracy, rozwój regionów
Keywords in Englishlocal labour markets, delineation, commuter routes, the development of regions
Abstract in PolishCelem pracy było opracowanie podejścia umożliwiającego analizę sytuacji na lokalnych rynkach pracy w Polsce. Rozważania rozpoczęto od przeprowadzenia delimitacji lokalnych rynków pracy w Polsce. W tym celu zastosowano metodę zaczerpniętą z literatury oraz dwa warianty samodzielnie zaproponowanego podejścia. Pomiędzy uzyskanymi struk-turami lokalnych rynków pracy występowały pewne różnice, dlatego omówiono i zastoso-wano kryteria oceny uzyskanych wyników. Znajomość samej struktury lokalnych rynków pracy jest jednak dopiero punktem wyjścia do ich analizy. Kolejnym krokiem powinno być zebranie informacji o wyodrębnionych lokalnych rynkach pracy. W tym celu dane dostępne na poziomie gminy wystarczy zagregować. W przypadku charakterystyk publikowanych na poziomie powiatów podjęto próbę estymacji dla lokalnych rynków pracy.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.426.24
URL http://direct.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=33144&from=publication
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 12-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruTaksonomia 26 : Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?