Ekskluzja finansowa osób z niepełnosprawnością

Anna Warchlewska

Abstract

The purpose of paper is to diagnose the problem of exclusion of persons with disabilities from the financial world and in particular from the banking sector. The subject of the study is to present people suffering from dysfunction as a two-pronged problem. First, from the point of view of the customer with disabilities and the activities carried out by the banking sector which aim at equal opportunities for access to banking services. Secondly, attention will be paid to the exclusion of persons with disabilities in the staff policy of the banks. Literary sources and the results of own research based on the Poznan agglomeration which allowed to indicate new research areas were available on the basis of the research evidence. The structure of the paper is subordinate to the research goal.
Author Anna Warchlewska (WE / KB)
Anna Warchlewska,,
- Department of Banking
Journal seriesNiepełnosprawność - Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania, ISSN 2084-7734, (B 8 pkt)
Issue year2017
NoIII (24)
Pages35-52
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishekskluzja finansowa, osoby z niepełnosprawnością, dobre praktyki bankowe, usługi bankowe, sektor bankowy
Keywords in Englishfinancial exclusion, people with disabilities, good banking practices, banking services, banking sector
Abstract in PolishCelem artykułu jest diagnoza problemu wykluczenia finansowego wśród osób z niepełnosprawnością, a w szczególności izolacja z sektora bankowego. Przedmiot opracowania to przedstawienie sytuacji osób z dysfunkcjami jako problemu dwuwątkowego. Po pierwsze, z punktu widzenia klienta z niepełnosprawnością oraz prowadzonych działań przez sektor bankowy, których celem jest wyrównywanie szans dostępu do usług bankowych. Po drugie, zwrócona zostanie uwaga na wykluczenie osób z niepeł- nosprawnością w prowadzonej polityce kadrowej banków. Podstawą wywodu badawczego były dostępne źródła literatury oraz wyniki badań własnych, przeprowadzonych na terenie aglomeracji poznańskiej, które pozwoliły wskazać nowy obszar badawczy. Struktura artykułu jest podporządkowana celowi badawczemu.
URL http://kn.pfron.org.pl/kn/poprzednie-numery/425,Ekskluzja-finansowa-osob-z-niepelnosprawnoscia.html?search=50854729
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 26-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?