Social sustainability in agricultural farms with selected types of productivity in the EU countries

Bazyli Czyżewski , Małgorzata Kłodowska , Anna Matuszczak , Adrianna Matuszewska , Dariusz Śmidoda

Abstract

The aim of the paper was to identify different levels of social sustainability in farms of various production types (8 types) in EU countries. The study is based on the Sustainable Value (SV) method, which is value-oriented, measured as the sustainability of agriculture at the microeconomic level (e.g. agricultural farm). To be able to compare farms among themselves, an RTC was calculated. The FADN database for the years 2004-2015 was used in the article, analyzing four types of farms (field-crop, horticulture, milk and granivores). It was indicated that what was most important for social sustainability was the relation between the employed labour input, especially own, family labour input, and the achieved effects in the form of total output value, but first of all, income from the family farm (farm net income).
Author Bazyli Czyżewski (WE / KEiRK)
Bazyli Czyżewski,,
- Department of Education and Personnel Development
, Małgorzata Kłodowska
Małgorzata Kłodowska,,
-
, Anna Matuszczak (WE / KMiGŻ)
Anna Matuszczak,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Adrianna Matuszewska (UEP)
Adrianna Matuszewska,,
- Poznań University of Economics and Business
, Dariusz Śmidoda
Dariusz Śmidoda,,
-
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol20
No4
Pages35-40
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzrównoważenie społeczne, gospodarstwa rolne, typy produkcyjne, kraje UE
Keywords in Englishsocial sustainability, agricultural farms, types of production, the EU countries
Abstract in PolishCelem artykułu jest identyfikacja zróżnicowanego poziomu zrównoważenia społecznego w gospodarstwach poszczególnych typów produkcyjnych (8 typów) w krajach UE. Badanie oparto na metodzie Sustaiable Value (SV), która jest zorientowana na wartość i mierzona jako zrównoważony rozwój rolnictwa na poziomie mikroekonomicznym (np. gospodarstwo rolne). Aby móc porównać gospodarstwa między sobą, obliczono wskaźnik RTC . Wykorzystano bazę danych FADN za lata 2004-2015, analizując bardziej szczegółowo cztery typy gospodarstw (polowe, ogrodnicze, mleczne i zajmujące się chowem i hodowlą zwierząt ziarnożernych). Wskazano, że dla zrównoważonego rozwoju społecznego najważniejsza jest relacja pomiędzy nakładem pracy, zwłaszcza własnej, rodzinnej, a osiągniętymi efektami w postaci wartości produkcji ogółem, ale przede wszystkim dochodem z gospodarstwa rodzinnego (dochód netto gospodarstwa).
DOIDOI:10.5604/01.3001.0012.2939
URL https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=176842&language=en
Languageen angielski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 20-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?