Wpływ podatków i kapitału ludzkiego na wzrost gospodarczy na przykładzie Polski

Michał Konopczyński

Abstract

The author analyzes - with help of an econometric model - the relationship between tax rates and private and public expenditure on education and the GDP growth rate in the long run. He proves that income and consumption taxes hamper economic growth and the negative effect of taxation in stronger in case of consumption (expenditure) taxes. Using data on the Polish economy for the period 2000-2011, he proves that economic growth in Poland over the period was mainly based on a rapid increase in human capital (at a rate of 5% per year), with a less significance of capital accumulation (which rose 2,7% a year). Next, the author presents some simulations showing the probable effects of the reduction of various tax rates. Cutting the main tax rates by 5 p.p. would increase the GDP growth rate by 0.3 p.p., which could result in a GDP level higher by 9% after 50 years; this would be tantamount to the reduction of the tax burden imposed on the economy from 33% of GDP at present to 26% of GDP in the future. A considerable acceleration of economic growth can also be achieved with the current amount of total tax revenue, by changing the structure of taxation, i.e. by increasing expenditure taxes and decreasing income taxes. Of crucial importance for the rate of economic growth is the level of investment outlays for human capital (expenditure on education). A permanent increase in educational spending by 1% of GDP would give a similar growth effect as the decrease in all taxes by 5 p.p.: the GDP growth rate would rise by ca. 0.3 p.p. It is not so important whether the additional funds spent on education come from reducing public consumption or from cutting private consumption.
Author Michał Konopczyński (WIiGE / KEM)
Michał Konopczyński,,
- Department of Mathematical Economics
Other language title versionsThe Effect of Taxation and Human Capital on Economic Growth in Poland
Journal seriesEkonomista, ISSN 0013-3205, e-ISSN 2299-6184, (B 14 pkt)
Issue year2014
No6
Pages819-841
Publication size in sheets1.1
Keywords in Polishpolityka fiskalna, kapitał ludzki, wzrost gospodarczy
ASJC Classification2002 Economics and Econometrics
Abstract in PolishAutor bada - za pomocą modelu ekonometrycznego - zależności między stawkami podatków oraz prywatnymi i publicznymi wydatkami na edukację a stopą wzrostu PKB w długim okresie. Wykazuje, że podatki dochodowe i konsumpcyjne ograniczają wzrost gospodarczy, przy czym podatki dochodowe bardziej niż konsumpcyjne. Na podstawie danych o gospodarce Polski w latach 2000-2011 autor wykazuje, że wzrost gospodarczy w Polsce był oparty głównie na bardzo szybkim wzroście zasobu kapitału ludzkiego (w tempie 5% rocznie), a dopiero w drugiej kolejności na akumulacji kapitału produkcyjnego (2,7% rocznie). Następnie autor przeprowadza symulacje pokazujące prawdopodobne efekty obniżenia poszczególnych rodzajów podatków. Redukcja głównych stawek podatkowych o 5 punktów procentowych zwiększyłaby stopę wzrostu PKB o 0,3 punktu procentowego, co dałoby po 30 latach skumulowany efekt w postaci o 9% wyższego PKB. Byłoby to równoznaczne ze zmniejszeniem obciążenia gospodarki podatkami z obecnych 33% do 26% PKB. Zauważalne przyspieszenie wzrostu gospodarczego można też osiągnąć zachowując łączne wpływy podatkowe w dotychczasowej wysokości poprzez zmianę struktury podatków, tzn. poprzez podniesienie opodatkowania konsumpcji i odpowiednie obniżenie podatków dochodowych. Kluczowe znaczenie dla tempa wzrostu gospodarczego ma poziom inwestycji w kapitał ludzki (wydatki na edukację). Trwałe zwiększenie nakładów na edukację o 1% PKB wywarłoby podobny efekt jak obniżenie stawek wszystkich podatków o 5 p.p. - tempo wzrostu PKB wzrosłoby o około 0,3 p.p. Nie ma przy tym większego znaczenia, czy dodatkowe pieniądze na edukację pochodzą z ograniczenia konsumpcji publicznej, czy prywatnej.
URL http://www.ekonomista.info.pl/openaccess/?rok=2014&nr=6&strona=819&sw=1653
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2014 = 0; WoS Impact Factor: 2011 = 0.141 (2)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?