Czynniki optymalizacji struktury zatrudnienia pracowników stałych i tymczasowych

Beata Skowron-Mielnik , Dariusz Prokop , Grzegorz Wojtkowiak

Abstract

This article concentrates on the subject of flexibility of organizations in the area of production and employment processes. The premise for researching this topic was increasing demand for flexible workforce which could be observed in the business practice, the main symptom of which was the growth of temporary employees. In case of production entities it generates many advantages, but some disadvantages as well. Therefore, the aim of this analysis is to identify the factors of optimalization of employment structure of permanent and temporary employees. In reference to the above, the author recognized that the most appropriate method of empirical research would be the case study – the production entities that were chosen for this analysis use temporary workforce, but this situation causes problems in employee management, as well with temporary and permanent employees. As a result of research three significant factors were indicated: costs of work, efficiency of work and work experience. The identified factors and their influence create the base for an attempt to build an optimization model of flexible employment structure
Author Beata Skowron-Mielnik (WZ / KZAZP)
Beata Skowron-Mielnik,,
- KZAZP
, Dariusz Prokop
Dariusz Prokop,,
-
, Grzegorz Wojtkowiak (WZ / KZAZP)
Grzegorz Wojtkowiak,,
- KZAZP
Journal seriesManagement Forum, ISSN , e-ISSN 2392-0025, (B 9 pkt)
Issue year2018
Vol6
No4
Pages31-39
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishoptymalizacja zatrudnienia, koszty elastyczności zatrudnienia, produktywność pracowników tymczasowych, elastyczność produkcji
Keywords in Englishemployment optimization, costs of employment flexibility, productivity of temporary employees, production flexibility
Abstract in PolishNiniejszy artykuł dotyczy problematyki elastyczności organizacji w zakresie procesów produkcyjnych i zatrudnienia. Przesłanką pod-jęcia tematu było zauważane w praktyce gospodarczej rosnące zapotrzebowanie na elastyczną siłę roboczą, którego przejawem jest wzrost zatrudnienia pracowników tymczasowych. W przypadku podmiotów produkcyjnych rodzi to jednak równie wiele korzyści co problemów. Celem opracowaniastało się więc zidentyfikowanie czynników optymalizacji struktury zatrudnienia pracowników stałych i tymczasowych. W związku z tym uznano, że odpowiednią metodą przeprowadzenia badań empirycznych będzie studium przypadku – do analizy wybrano przedsiębiorstwo produkcyjne, które wykorzystuje pracę tymczasową, jednak sytuacja ta stwarza problemy za-rządzania pracownikami zarówno tymczasowymi, jak i stałymi. W wyniku przeprowadzonych badań wskazano na trzy istotne czynni-ki: koszt pracy, wydajność pracy, doświadczenie zawodowe. Zidentyfikowane czynniki i sposób ich oddziaływania stwarzają podstawę do podjęcia próby zbudowania modelu optymalizacji elastycznej struktury zatrudnienia.
DOIDOI:10.15611/mf.2018.4.05
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/102069/edition/59615/content?ref=desc
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 12-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?