Interwencjonizm na rynku mieszkaniowym - rozważania na temat tendencji komercjalizacyjnych budownictwa społecznego

Katarzyna Suszyńska

Abstract

Until recently, state intervention and the "invisible hand of the market" were perceived as antagonistic notions, yet today they appear to be acting as complementary mechanisms. Currently, most European governments support the development of the social housing market not only through own state-driven housing programs, but also by promoting and subsidizing market mechanisms. An increasingly popular solution among European countries is the use of commercial housing stock and market techniques to solve the housing problems of destitute households. The commercialization of public tasks within housing does not mean, however, that the state can withdraw completely from regulating it. In the paper, factors which justify state intervention in the sphere of housing are explored, as well as the objectives and the consequences of such actions. The author also presents new trends in the market regulation of social housing, and discusses the shape of state intervention on the relevant area in the future.
Author Katarzyna Suszyńska (WZ / KIiN)
Katarzyna Suszyńska,,
- Department of Investment and Real Estate
Other language title versionsState Intervention on the Housing Market - a Few Remarks on the Commercialization of Social Housing
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol5
No11
Pages103-112
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishinterwencjonizm, mieszkania społeczne, mieszkalnictwo
Keywords in Englishstate intervention, social housing, housing
Abstract in PolishDo niedawna interwencjonizm rządu i "niewidzialna ręka rynku" rozumiane były w kategorii antagonizmów, dzisiaj można je uznać za mechanizmy komplementarne. Państwo wspiera rozwój rynku mieszkań społecznych nie tylko poprzez własne programy mieszkaniowe, ale również poprzez promowanie i dotowanie mechanizmów rynkowych. Coraz popularniejszym rozwiązaniem wśród państw europejskich jest stosowanie komercyjnych zasobów mieszkaniowych i rynkowych mechanizmów do rozwiązywania problemów mieszkaniowych niezamożnych gospodarstw domowych. Komercjalizacja zadań publicznych nie oznacza jednak, że państwo może całkowicie wycofać się z regulowania mieszkalnictwa. W pracy omówiono czynniki legitymizujące interwencjonizm w sferę mieszkalnictwa, a także cele i skutki takich działań. Przedstawiono też nowe tendencje w zakresie regulowania rynku czynszowych mieszkań społecznych, a także scharakteryzowano kierunki rozwoju interwencji rządów na omawianym polu w przyszłości.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.11.7
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/07_suszynska.pdf
Languagepl polski
File
07_suszynska.pdf 130.25 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 23-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-20)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?