Rola elastyczności w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlanym

Grzegorz Wojtkowiak

Abstract

Purpose - To express the author's opinion in a discussion about the meaning of flexibility as an element of gaining competitive advantage in modern companies; showing adaptability and means to achieve it on an example of a construction company. Design/methodology/approach - An analysis of secondary statistical data was used in the article, as well as own analysis of financial results of stock listed companies (Warsaw Stock Exchange) and case study (interview). Findings - The findings of the article provide information about: changes of circumstances, in which construction companies exist, volatility of scope of operations of these companies, results of these changes and showing an example of factors needed to achieve better flexibility, which in turn allow for better adaptability to the changes. Originality/value - The article presents very current issues of flexibility of companies in the chosen sector, it describes their individual characteristics and interdisciplinary factors influencing flexible operations in that sector.
Author Grzegorz Wojtkowiak (WZ / KZAZP)
Grzegorz Wojtkowiak,,
- KZAZP
Other language title versionsThe Role of Flexibility in the Management of a Construction Company
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2015
No74 t.1
Pages321-331
Publication size in sheets0.55
Keywords in PolishZarządzanie przedsiębiorstwem, Budownictwo, Przewaga konkurencyjna
Keywords in EnglishEnterprise management, Construction sector, Competitive advantage
Abstract in PolishCel - Przedstawienie głosu w dyskusji nad znaczeniem elastyczności jako elementu osiągania przewagi konkurencyjnej we współczesnych przedsiębiorstwach; wskazanie zdolności adaptacyjnych oraz sposobów ich osiągania na przykładzie branży budowlanej. Metodologia badania - W pracy wykorzystano analizę wtórnych danych statystycznych, własną analizę wyników finansowych przedsiębiorstw notowanych na GPW oraz analizę przypadku - wynik wywiadu. Wynik - Wynikiem jest przedstawienie: zmienności warunków, w jakich funkcjonują przedsiębiorstwa branży budowlanej, zmienności skali działania samych przedsiębiorstw, wyników tych zmian oraz ukazanie przykładu determinant osiągania elastyczności pozwalającej na lepszą adaptację do tych zmian. Oryginalność/wartość - W artykule zaprezentowano bardzo aktualne zagadnienie elastyczności przedsiębiorstw w wybranej branży, charakteryzując indywidualne jej cechy oraz interdyscyplinarne czynniki warunkujące jej elastyczne działanie.
DOIDOI:10.18276/frfu.2015.74/1-27
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/74-2015/FRFU-74-t1-321.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*6 (2020-10-17)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?