Dyrektywa Unii Europejskiej o ujawnieniu informacji niefinansowych - nowe wyzwanie dla rachunkowości

Aldona Kamela-Sowińska

Abstract

This paper has two principal aims. The first one is to indicate the direction of changes in accounting from classical accounting towards economic reporting. The second aim of this article is to raise questions, problems and issues related to accounting which will have to be addressed by the academic community to assist practitioners in implementing the tasks and objectives of modern accounting included in the directive. The article is not an analysis of the direct impact of the changes introduced by the directive on valuation and the disclosure of value in accounting. It only points to the increasing role of corporate social responsibility (CSR) in accounting and the scale of this phenomenon. The paper presents the author's own analysis of the possible effects of the introduction of new accounting rules in EU countries, with only fairly limited references to the literature because no national or international publications on the current directive are available to date. The conclusions of the article are prescriptive in nature and attempt to identify areas for further detailed scientific research. The article applies the practical aspects of economic knowledge which makes it possible to use this in the selection and quantification of economic objectives, the design of systems and organizational goals, as well as the selection of resources to effectively achieve the set objectives. From the point of view of macroeconomics, the research method focuses on economic reporting as a tool for building a global economy. From the point of view of accounting, the article uses the theory of principlebased accounting as well as the normative theory of accounting. The article lists nine key issues which at this stage need to be addressed by researchers and subsequently put to practical use in the implementation of the directive.
Author Aldona Kamela-Sowińska (WZ / KR)
Aldona Kamela-Sowińska,,
- Department of Accounting
Other language title versionsThe EU Directive on the Disclosure of Non-Financial and Diversity Information - A New Challenge for Accounting
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2014
Vol2
No4
Pages61-72
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishrachunkowość, sprawozdawczość finansowa, dyrektywy UE, informacje niefinansowe
Keywords in EnglishEU Directive, non-financial reporting, accounting, financial reporting
Abstract in PolishArtykuł ma dwa cele. Pierwszym z nich jest wskazanie na kierunki zmian w rachunkowości od rachunkowości klasycznej w kierunku raportowania gospodarczego. Drugim celem artykułu jest postawienie pytań, problemów i kwestii, na jakie będzie musiało odpowiedzieć środowisko naukowe związane z rachunkowością, żeby wspomóc praktyków w wykonywaniu zadań i osiąganiu celów współczesnej rachunkowości postawionych w dyrektywie. W artykule nie dokonano analizy bezpośredniego wpływu prezentowanych zmian wprowadzanych dyrektywą na wycenę i ujawnianie wartości w rachunkowości. Wskazano jedynie na zwiększającą się rolę idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (SCR) w rachunkowości i skalę tego zjawiska. Artykuł ma charakter autorskiej analizy możliwych skutków wprowadzanych nowych uregulowań w zakresie rachunkowości w krajach Unii Europejskiej, stąd korzystanie z opracowań literaturowych ma charakter posiłkowy, ponieważ na temat przedmiotowej dyrektywy nie ma jeszcze opracowań krajowych ani zagranicznych. Z istoty artykułu wynika, że jego konkluzje mają charakter postulatywny i mają na celu wskazanie obszarów do dalszych szczegółowych badan naukowych. W artykule posłużono się funkcją praktyczną wiedzy ekonomicznej polegającą na możliwości jej wykorzystania do doboru i kwantyfikacji celów gospodarczych, do projektowania systemów i celów organizacyjnych, do doboru zasobów, aby efektywnie osiągać zakładane cele. Z punktu widzenia makroekonomii metoda badawcza koncentruje się na raportowaniu gospodarczym jako narzędziu budowania globalnej gospodarki. Z punktu widzenia rachunkowości w artykule wykorzystano teorię principle based accounting oraz normatywną teorię rachunkowości. W artykule postawiono dziewięć głównych problemów, które na obecnym etapie wymagają naukowego opracowania i mogą posłużyć praktyce działać zgodnie z dyrektywą.
URL http://www.soep.ue.poznan.pl/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202014/05_kamela-sowinska.pdf
Languagepl polski
File
SOEP_05_kamela-sowinska.pdf 1.51 MB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 16-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*11 (2020-09-27)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?