Agricultural production factors structures in selected EU-15 countries and Poland. Similarities and differences

Andrzej Czyżewski , Jakub Staniszewski

Abstract

This article, applying methods of statistical analysis of the structure and the Lorenz curve, compares the distribution of labor and land between farms of various size in Poland and the most similar in terms of agricultural production structures EU-15 countries – Germany, France and Denmark. Analysis of data from 2013 leads to the conclusion that the biggest discrepancy between countries occurs is labor factor, which excessive use is characteristic for Poland. The situation looks much better in terms of land productivity. In the case of agricultural structures, in Poland, they are in relative terms similar to the structures of the other analyzed countries. How-ever, Polish farms are absolutely much considerably smaller. Finally, formulating recommendations for the Polish agriculture restructuration, it must first focus on the relocation of the resources of labor factor out of agriculture. Although, these type of changes will certainly not be neutral for the agrarian structure.
Author Andrzej Czyżewski (WE / KMiGŻ)
Andrzej Czyżewski,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Jakub Staniszewski (WE / KMiGŻ)
Jakub Staniszewski,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsRolnicze struktury wytwórcze wybranych krajów UE-15 i Polski. Podobieństwa i różnice
Journal seriesJournal of Agribusiness and Rural Development, ISSN 1899-5241, e-ISSN 1899-5772, (B 13 pkt)
Issue year2017
Vol44
No2
Pages295-304
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishstruktury wytwórcze, rolnictwo, wydajność pracy, produktywność ziemi, analiza porównawcza
Keywords in Englishproduction factors structures, agriculture, labor productivity, land productivity, comparative analysis
Abstract in PolishStosując metody statystycznej analizy struktury oraz krzywą Lorenza, w pracy porównano rozkład czynnika pracy i ziemi w gospodarstwach o różnym rozmiarze w Polsce i najbardziej podobnych pod względem struktur produkcji rolnej krajach UE-15 – Niemczech, Francji i Danii. Analiza, przeprowadzona na danych pochodzących z 2013 roku, prowadzi do wniosków, że największa rozbieżność pomiędzy państwami dotyczy czynnika pracy, którego nadmiernym wykorzystaniem cechuje się głównie Polska. Dużo lepiej wypada ona na tle pozostałych badanych krajów w zakresie produktywności ziemi. Struktury agrarne w Polsce są – w ujęciu względnym – podobne do struktur porównywanych państw. Bezwzględnie jednak gospodarstwa polskie są wyraźnie mniejsze. Ostatecznie, formułując zalecenia dla restrukturyzacji polskiego rolnictwa, należy w pierwszej kolejności skupić się na relokacji zasobów czynnika pracy poza sektor rolny, choć z pewnością tego typu zmiany nie będą neutralne dla struktury agrarnej
DOIDOI:10.17306/J.JARD.2017.00291
URL http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/63
Languageen angielski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 07-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?