Payments under the Common Agricultural Policy as a determinant of development of different types of agricultural holdings

Andrzej Czyżewski , Łukasz Kryszak

Abstract

The main aim of this article was to investigate the influence of payments under the CAP on economic development of different types of farms. The main source of data was FADN database. A period of research covers the years of 2004-2013. The article referred to previous results of research in the field of payments and its role for the economic situation of agricultural holdings. Then the share of payments in agricultural income was examined as well as the use of subsidies on investments. The process of accumulation, both in real and theoretical approach, and influence of this phenomenon on change of economic size were also presented. In addition the paper analysed the changes in return on equity in order to show the changes in economic efficiency of farms. The analyses that were conducted showed a significant role of payments in the formation of incomes and accumulation. On the other hand payments may lead to decrease in efficiency. In long term there is a risk that dependence on payments in functioning of farm will be excessive.
Author Andrzej Czyżewski (WE / KMiGŻ)
Andrzej Czyżewski,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Łukasz Kryszak (WE / KMiGŻ)
Łukasz Kryszak,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Other language title versionsPłatności WPR jako determinanta ekonomiczna rozwoju różnych typów gospodarstw rolnych
Journal seriesManagement, ISSN 1429-9321, e-ISSN 2299-193X, [2299-193X], (B 12 pkt)
Issue year2016
Vol20
No2
Pages442-456
Publication size in sheets0.7
Keywords in PolishWPR, dochody rolnicze, akumulacja, rentowność kapitałów własnych, dochodowość gospodarstw
Keywords in EnglishCAP, agricultural income, accumulation, return on equit, farm profi tability
Abstract in PolishGłównym celem artykułu było zbadanie wpływu płatności w ramach WPR na rozwój różnych typów gospodarstw rolnych. Głównym źródłem danych była baza danych FADN. Zakres czasowy badań obejmował lata 2004-2013. W artykule przywołano dotychczasowe wyniki badań w zakresie roli płatności dla sytuacji ekonomicznej gospodarstw. Następnie poddano analizie udział płatności w kształtowaniu dochodów gospodarstw rolnych, jak też wykorzystanie płatności o charakterze inwestycyjnym. Zaprezentowane zostało też zjawisko akumulacji w ujęciu rzeczywistym i teoretycznym oraz wpływ tego procesu na wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstw. Dodatkowo przedstawiono zmiany w kształtowaniu się wskaźnika rentowności kapitałów własnych w celu zobrazowania zmian w efektywności ekonomicznej gospodarstw. Prowadzone analizy dowiodły istotnej roli płatności w kształtowaniu dochodów i procesów akumulacji. Z drugiej strony płatności mogą przyczyniać się do spadku efektowności, a w dłuższym okresie istnieje ryzyko nadmiernego uzależnienia funkcjonowania gospodarstw od otrzymywania dopłat.
DOIDOI:10.1515/manment-2015-0074
URL https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/manment.2016.20.issue-2/manment-2015-0074/manment-2015-0074.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?