Factors of changes In farming In Piła subregion In the view of Agricultural Censuses in 1996, 2002 and 2010

Andrzej Czyżewski , Joanna Strońska-Ziemann

Abstract

The conducted factor analysis, basing on the outcomes of three successive Agricultural Censuses, selected four factors of changes in agriculture and rural areas of Pila subregion and determined the variation range they accounted for. They were induced by natural environment conditions, production limits of agricultural holdings, the level of entrepreneurship, labour market situation. Those variables, in turn, contributed to the suburbanisation processes and road network and social infrastructure development, as well as their derivatives, such as, the level of incomes, advances in construction industry and the level of pre-schooling. Agriculture contributed negatively (destimuli) to region’s development in analysed years
Author Andrzej Czyżewski (WE / KMiGŻ)
Andrzej Czyżewski,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Joanna Strońska-Ziemann (UEP)
Joanna Strońska-Ziemann,,
- Poznań University of Economics and Business
Other language title versionsCzynniki zmian w rolnictwie i na obszarach wiejskich w podregionie pilskim w świetle Powszechnych Spisów Rolnych z lat 1996, 2002 i 2010
Journal seriesManagement, ISSN 1429-9321, e-ISSN 2299-193X, [2299-193X], (B 12 pkt)
Issue year2017
Vol21
No1
Pages259-270
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishrolnictwo, obszary wiejskie, determinanty zmian, analiza czynnikowa, podregion pilski
Keywords in Englishagriculture, rural areas, determinants of changes, factor analysis, Pila subregion
Abstract in PolishW wyniku przeprowadzonej analizy czynnikowej wyników trzech kolejnych Spisów Powszechnych wyłoniono cztery czynniki zmian w rolnictwie i na obszarach wiejskich podregionu pilskiego oraz określono zasób zmienności, za który odpowiadają. Były one indukowane przez uwarunkowania przyrodnicze, ograniczenia produkcyjne gospodarstw rolnych, poziom przedsiębiorczości, sytuację na rynku pracy, które to przyczyniały się do rozwoju procesów suburbanizacji i rozwoju infrastruktury drogowej i społecznej oraz ich w pewnym sensie pochodne, takie jak poziom dochodów, rozwój budownictwa czy poziom skolaryzacji wczesnoszkolnej. Destymulująco na rozwój gmin podregionu wpływało w badanych latach na rolnictwo.
DOIDOI:10.1515/manment-2015-0093
URL https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/manment.2017.21.issue-1/manment-2015-0093/manment-2015-0093.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 26-03-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?