Zmienność struktury zatrudnienia w Polsce a stabilność przestrzenna systemu

Ewa Małuszyńska

Abstract

The knowledge of processes of the functioning of the economy and its changes is indispensable for the prevention and solution of conflicts and for the control and determination of tendencies in their further development. This work aims at the determination of changes of the employment structure and the relations between these changes and the level of socioeconomic development in Poland. The particular goals are: changes of the degree of complexity of the employment structure in Poland in 1960-2014; the impact of changes of the analysed structures on the stability of the system in the spatial perspective; the relation between the complexity of the structure and changes of the stability of the system, and the level of the socioeconomic development. The analysis used a non-metric measure of the similarity of structures, i.e. the cosine of the angle between the vectors representing structures in an n-1 dimensional space. The research was carried out on the basis of an analysis of changes of the employment structure in Poland. It was determined that in all the sets of structures under analysis, the degree of complexity was markedly increasing. At the same time, an analysis of the changes of the degree of similarity of provincial structures to the structure of Poland showed a spatial similarity, which in compliance with the adopted definition is tantamount to an increase in stability. In this way it was shown that the increasing complexity of the observed structures was accompanied by a growing stability of the system. It was also confirmed that there exists a clear positive relation between a degree of diversification of structures, and the level of socioeconomic development.
Author Ewa Małuszyńska (WGM / KE)
Ewa Małuszyńska,,
- Department of European Studies
Other language title versionsChanges of the structures of employment in Poland vs. the spatial stability of the system
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No465
Pages105-113
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdywersyfikacja i podobieństwo struktur, stabilność przestrzenna systemu
Keywords in Englishdiversification and similarity of structures, spatial stability of the system
Abstract in PolishWśród zjawisk zachodzących w procesie wzrostu i rozwoju systemów społeczno-gospodarczych obserwuje się zjawisko komplikowania się i specjalizacji struktur. Pomię- dzy obu zjawiskami występuje sprzężenie o charakterze zwrotnym. Badania związku mechanizmu zmian strukturalnych z poziomem rozwoju gospodarczego mogą zapobiec lub rozwiązać pojawiające się konflikty w systemie gospodarczym oraz określać tendencje dalszego rozwoju gospodarki. Celem artykułu jest oszacowanie zmian struktury zatrudnienia w Polsce oraz związku tych zmian z poziomem rozwoju gospodarki. Cele szczegółowe opracowania są następujące: 1. określenie zmian stopnia dywersyfikacji struktury zatrudnienia w Polsce; 2. zbadanie zależności między stopniem skomplikowania struktury a stabilnością systemu w ujęciu przestrzennym; 3. określenie zależności pomiędzy stopniem dywersyfikacji struktury a poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego. Zakres czasowy badań obejmuje okres 1960-2014. W badaniu szczególną rolę odegrał wskaźnik nierównomierności rozkładu strukturalnego. Wykazano, że zwiększającej się złożoności obserwowanych struktur towarzyszyła zwiększająca się stabilność systemu. Potwierdzono również istnienie dodatniego związku między dywersyfikacją struktury a poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.465.11
URL http://www.dbc.wroc.pl/Content/36932/Maluszynska_Zmiennosc_Struktury_Zatrudnienia_w_Polsce_a_Stabilnosc_2017.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 10-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruWyzwania dla spójności Europy - społeczeństwo, granice, solidarność
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?