Enterprises’ Sensitivity to the Environment from the Perspective of Competitive Advantage – Research Results

Maja Sajdak

Abstract

The aim of this article is to define strategic sensitivity through characteristic features and abilities, and to determine strategic sensitivity from the perspective of competitive advantage. The aim is achieved both in the form of theoretical discussion, and empirically, in the presentation of research results. After an analysis and review of literature, the definition of strategic sensitivity and the context in which it is used is presented in the first part of the study. The basis for the empirical conclusions is the quantitative research carried out in May and June 2017 on a sample of 424 medium-sized and large companies in Poland. The paper’s contribution to the body of knowledge lies in a comprehensive literature study in the field of strategic sensitivity and in inspecting the relationship between strategic sensitivity and competitive advantage. The paper contains descriptive research aimed at measuring strategic sensitivity and determining the level and importance of individual indicators explaining measures of strategic sensitivity. It also presents opinions of respondents on the occurrence of individual features in the surveyed companies that affect their ability to adapt to the changing environment. On the basis of the results obtained, correlation relationships between particular dimensions of strategic sensitivity and competitive advantage have been analysed. It transpires that the vast majority of analysed relationships can be considered unclear. Nevertheless, several unambiguous correlations were found, among others those between the durability of cooperation with stakeholders other than customers, and indicators relating to the ability to identify and assess opportunities.
Author Maja Sajdak (WZ / KZS)
Maja Sajdak,,
- Department of Strategic Management
Journal seriesProblemy Zarządzania, ISSN 1644-9584, e-ISSN 2300-8792, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol17
No2 (82)
Pages252-269
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishwrażliwość strategiczna, przewaga konkurencyjna, wyniki
Keywords in Englishstrategic sensitivity, competitive advantage, results
Abstract in PolishCelem artykułu jest określenie wrażliwości strategicznej poprzez jej charakterystyczne cechy i umiejętności oraz jej przedstawienie w perspektywie przewagi konkurencyjnej. Cel został zrealizowany zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i empirycznym poprzez prezentację wyników badań. W pierwszej części opracowania, po dokonaniu analizy i przeglądu literatury, zdefiniowano wrażliwość strategiczną i kontekst jej wykorzystania. Podstawą do wniosków empirycznych jest badanie ilościowe przeprowadzone w maju i czerwcu 2017 r. na próbie 424 średnich i dużych polskich przedsiębiorstw. Wkład w wiedzę niniejszej pracy polega na przeprowadzeniu kompleksowego badania literatury z zakresu wrażliwości strategicznej i opisaniu związku między strategiczną wrażliwością a przewagą konkurencyjną w wymiarze empirycznym. Przedstawiono badania opisowe mające na celu pomiar wrażliwości strategicznej oraz ustalenie poziomu i znaczenia poszczególnych wskaźników wyjaśniających miary wrażliwości strategicznej. Zaprezentowano opinie respondentów dotyczące występowania poszczególnych cech w badanych przedsiębiorstwach, w zakresie ich zdolności do adaptacji do zmieniających się warunków otoczenia. Na podstawie uzyskanych wyników przeanalizowano związki korelacyjne pomiędzy poszczególnymi wymiarami wrażliwości strategicznej a przewagą konkurencyjną. Wyniki ujawniły, że znaczną większość analizowanych związków można uznać za niewyraźną. Niemniej jednak odnotować można kilka korelacji na poziomie wyraźnym, występujących między innymi pomiędzy trwałością współpracy z interesariuszami innymi niż klienci a wskaźnikami określającymi umiejętność identyfikacji i oceny szans
DOIDOI:10.7172/1644-9584.82.14
URL https://pz.wz.uw.edu.pl/resources/html/article/details?id=189111
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 09-09-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0
Citation count*
Additional fields
Tytuł numeruOrganizational Management Issues in the Age of Industry 4.0
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?