Determinants of farm income in the European Union in New and Old Member States. A regional study

Łukasz Kryszak , Anna Matuszczak

Abstract

The aim of the article was to identify the determinants of income of representative farms at the level of European Union regions. For this purpose, FADN data was used for the years 2004-2017. Due to varied conditions of agricultural development, EU regions were divided into groups according to seniority of members. Income was examined using basic panel regression and quantile panel regression models using the extended Cobb-Douglas formula. Apart from the basic input of production factors (labour, capital and land), the impact of subsidies as well as production and financial management strategies in the farms were also investigated. It was found that farm income in so-called new member states were more sensitive to growing specialization, direct payments and capital expenditure, while, in the so-called old EU, there was a relatively high elasticity of income in relation to the labour factor. On the other hand, income was negatively affected by an increase in the level of financial leverage. The results of the quantile regression model show that, with increasing farm income, the role of labour and land factors decreases, while the significance of the capital factor remains relatively constant.
Author Łukasz Kryszak (WE / KMiGŻ)
Łukasz Kryszak,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
, Anna Matuszczak (WE / KMiGŻ)
Anna Matuszczak,,
- Department of Macroeconomics and Agricultural Economics
Journal seriesRoczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, ISSN 1508-3535, e-ISSN 2450-7296, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
VolXXI
No3
Pages201-211
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdochody rolnicze, Unia Europejska, funkcja Cobba-Douglasa, panelowa regresja kwantylowa
Keywords in Englishagricultural income, European Union, Cobb-Douglas function, quantile panel regression
Abstract in Polish Celem artykułu jest identyfikacja determinant dochodów reprezentatywnych gospodarstw rolnych na poziomie regionów Unii Europejskiej. W tym celu posłużono się danymi FADN za lata 2004-2017. Ze względu na odmienne uwarunkowania rozwoju rolnictwa dokonano podziału regionów Unii Europejskiej według kryterium stażu członkowskiego. Dochody badano za pomocą regresji panelowej i kwantylowej regresji panelowej z wykorzystaniem rozszerzonej formuły Cobba-Douglasa. Oprócz podstawowych nakładów czynników produkcji (pracy, kapitału i ziemi) badano również wpływ subsydiów oraz strategii zarządzania produkcją i finansami w gospodarstwie rolnym. Ustalono, że dochody gospodarstw w tzw. nowych krajach członkowskich w większym stopniu były wrażliwe na rosnącą specjalizację, płatności bezpośrednie oraz nakłady kapitałowe. W krajach tzw. starej Unii Europejskiej odnotowano względnie wysoką elastyczność dochodów względem czynnika pracy. Natomiast ujemny wpływ na dochód miał wzrost poziomu wykorzystania nakładów obcych. Wyniki modelu regresji kwantylowej pokazują, że wraz ze wzrostem dochodów gospodarstwa rola czynników pracy i ziemi zmniejsza się, podczas gdy znaczenie czynnika kapitałowego jest względnie stałe.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0013.3420
URL https://rnseria.com/resources/html/article/details?id=191198
Languageen angielski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 15-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?