Zapobieganie notorycznym opóźnieniom w płatnościach w małych przedsiębiorstwach

Dariusz Nowak

Abstract

Purpose - the paper presents the essence, nature and specificity of a trade credit and identifies and evaluates guarantees and forms of pressure utilized by companies in the liquidity management process; Methodology - the nature of the research problem determined as a basis the adoption of quantitative research, in which the multivariate analysis of complex phenomena has been used. Additionally in the process of analysis of empirical material derived from primary studies there were also used the percentage structure factors, the weighted average and the hierarchy of variables. The basis of the analyzes and assessments there were the results of in-depth surveys that were conducted in the years 2013-2014 on a sample of 124 small manufacturing companies of different nature and different business domain. Findings - the paper presents and estimates the basic types of guarantees of the trade credit used by small companies, as well as the identified different forms of pressure used by the analyzed subjects in the process of accounts receivable management; Value - the author tries through the prism of empirical research to show and estimate the activity of the small enterprises in the area of finance management; this knowledge has a practical value, it could be used by another firms which encounter similar problems.
Author Dariusz Nowak (WZ / KZAZP)
Dariusz Nowak,,
- KZAZP
Other language title versionsPreventing a Habitual Late Payment in Small Businesses
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2015
No73
Pages75-86
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polish kredyt kupiecki, zarządzanie należnościami, ryzyko, zatory płatnicze
Keywords in English trade credit, accounts receivable management, risk, payment gridlock
Abstract in PolishCel - celem artykułu jest przybliżenie istoty, natury i specyfiki kredytu kupieckiego oraz identyfikacja i ocena zabezpieczeń i form nacisku wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa w procesie zarządzania płynnością finansową. Metodologia badania - specyfika problemu badawczego przesądziła o przyjęciu jako podstawy badań ilościowych, w których zastosowano analizę porównawczą zjawisk złożonych, wskaźniki struktury, średnie arytmetyczne oraz hierarchię ważności. Podstawą analizy były wyniki pogłębionych badań ankietowych, które zostały przeprowadzone w latach 2013-2014 na próbie 193 przedsiębiorstw. W opracowaniu prezentowane są wyniki badań dotyczące zachowania małych przedsiębiorstw, tj. 124 podmiotów. Wynik - w artykule przedstawiono i oceniono podstawowe rodzaje zabezpieczeń kredytu kupieckiego stosowane przez małe przedsiębiorstwa, a także zidentyfikowano formy nacisku wykorzystywane przez analizowane podmioty w procesie zarządzania należnościami. Wartość - autor identyfikuje i ocenia poprzez pryzmat badań empirycznych działalność małych przedsiębiorstw w zakresie zarządzania finansami. Wiedza ta ma wartość praktyczną, może być wykorzystana przez inne przedsiębiorstwa, które napotykają w swojej działalności podobne problemy.
URL http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/73-2015/FRFU-73-75.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 30-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-18)
Additional fields
Tytuł numeruRyzyko, zarządzanie, wartość
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?