Wartość informacyjna opakowań kosmetyków jako determinanta decyzji nabywczych konsumentów

Magdalena Ankiel , Bogdan Sojkin

Abstract

Individual packaging of cosmetics is an inherent element of the product's equipment without which it would be impossible to put the cosmetic on the market. Cosmetics packaging should meet numerous, interlocking functions, which include: protective, transport, information (primary functions) and usable, ecological, and marketing (secondary functions). One of the priority functions of product packaging (not only cosmetics) is the information function. It is assumed that an appropriate selection of information encoded on the packaging should provide the consumer with comprehensive, reliable, and comprehensible information about the packaged cosmetic, its composition, properties, method of use, and special precautions. Analysing the information contained on the packaging of cosmetics, it can be concluded that the entities introducing the cosmetic to commodity trading tend to "over-mark" the packaging (as part of optional labelling). It is therefore reasonable to determine whether and which information is analysed by consumers in the purchasing process and what information constitutes the communication value of the unit packaging from the point of view of individual consumers. The above-mentioned will allow identifying the key determinants of the information value of packaging and can provide valuable information for designers in the area of the correct selection of signs and individual packaging codes.
Author Magdalena Ankiel (WT / KMP)
Magdalena Ankiel,,
- Department of Product Marketing
, Bogdan Sojkin (WT / KMP)
Bogdan Sojkin,,
- Department of Product Marketing
Other language title versionsInformation Value of Cosmetics Packaging as a Determinant of Buying Decisions
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403, (B 12 pkt)
Issue year2018
No4 (375), tom II
Pages 296-306
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishKosmetyki, Opakowania, Informacja konsumencka, Decyzje konsumenckie
Keywords in EnglishCosmetics, Packaging, Consumer information, Consumer decision
Abstract in PolishOpakowania jednostkowe kosmetyków stanowią inherentny element wyposażenia produktu, bez którego niemożliwe byłoby wprowadzanie kosmetyku do obrotu towarowego. Opakowania kosmetyków powinny spełniać rozliczne, zazębiające się funkcje, do których należą: ochronna, transportowa, informacyjna (funkcje pierwotne) oraz użytkowa, ekologiczna i marketingowa (funkcje wtórne). Jedną z priorytetowych funkcji opakowań produktów (nie tylko kosmetyków) jest funkcja informacyjna. Zakłada się, iż odpowiedni dobór informacji zakodowanych na opakowaniach powinien wyczerpująco, rzetelnie i zrozumiale informować konsumenta o opakowanym kosmetyku, jego składzie, właściwościach, sposobie użycia czy szczególnych warunkach ostrożności. Analizując informacje zawarte na opakowaniach kosmetyków można stwierdzić, iż podmioty wprowadzające kosmetyk do obrotu towarowego wykazują tendencje do "nadmiernego" znakowania opakowań (w ramach znakowania fakultatywnego). Zasadne jest więc określenie, czy i które informacje są analizowane przez konsumentów w procesie nabywczym oraz jakie informacje stanowią o wartości komunikacyjnej opakowań jednostkowych z punktu widzenia konsumentów indywidualnych. Powyższe pozwoli na zidentyfikowanie kluczowych wyznaczników wartości informacyjnej opakowań i może stanowić cenną informację dla projektantów w zakresie właściwego doboru znaków i kodów opakowań jednostkowych.
URL http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-870c059d-4d21-4155-a37f-fa2276bb50c8/c/IBRKK-handel_wew_4-t.2-2018-296-306.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 09-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-09-10)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?