Wpływ różnorodności na chęć odejścia z pracy w bankach spółdzielczych w Polsce

Przemysław Piasecki

Abstract

The article considers the topic of employee diversity in cooperative banks in Poland with special reference to the influence of such diversity on the intention to quit. Three research hypotheses were formulated on the basis of attraction-selection-attrition (ASA) theory and taking the specifics of the Polish cooperative sector into account. Verification was conducted utilizing observations from the database of the "Human Resource Management in Cooperative Banks" study conducted between 2014 and 2015. Research results indicated no association between membership in a minority in terms of gender or education and the intention to quit from a cooperative credit bank. When age was considered, it turns out that older people working among younger employees are characterized by a lower likelihood of changing employer than the other employee groups. Research results highlight the role of diversity management practices that decrease the influence of personal characteristics (gender and education) on the intention to quit.
Author Przemysław Piasecki (WE / KPiPS)
Przemysław Piasecki,,
- Department of Labour and Social Policy
Other language title versionsThe Influence of Diversity on the Intention to Quit in Work in the Cooperative Banking in Poland
Journal seriesZarządzanie Zasobami Ludzkimi, ISSN 1641-0874, (B 13 pkt)
Issue year2017
No3-4
Pages185-204
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishzarządzanie różnorod­noś­cią, chęć ode­jś­cia, teo­ria attraction-selection-attrition, banki spółdziel­cze
Keywords in Englishdiver­sity man­age­ment, inten­tion to quit, attraction-selection-attrition the­ory, co-operative banks
Abstract in PolishArtykuł podejmuje problematykę różnorodności pracowników banków spółdzielczych w Polsce w aspekcie jej wpływu na chęć odejścia z pracy. Na podstawie teorii attraction-selection-attrition (ASA) oraz przy uwzględnieniu specyfiki sektora bankowości spółdzielczej w Polsce sformułowano trzy hipotezy badawcze, których weryfikacja została przeprowadzona z wykorzystaniem bazy danych badania "Zarządzanie zasobami ludzkimi w bankach spółdzielczych", zrealizowanego na przełomie lat 2014 i 2015. Rezultaty badania wykazały brak związku między przynależnością do mniejszości ze względu na płeć i wykształcenie a chęcią odejścia z pracy zatrudnionego w spółdzielni kredytowej. Jeśli zaś chodzi o wiek, okazało się, iż osoby starsze pracujące w gronie młodszych kolegów są mniej skłonne do zmiany pracodawcy niż pozostałe grupy. Rezultaty badania uwypuklają rolę praktyk zarządzania różnorodnością, które zmniejszają oddziaływanie cech osobistych (płci, wykształcenia) na chęć odejścia.
URL https://www.ipiss.com.pl/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=3075
Languagepl polski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 17-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?