Determinants for the Development of non-Financial Reporting and its External Verification in the Light of Accounting Theory and Practice

Beata Zyznarska-Dworczak

Abstract

The paper presents conclusions from the analysis of factors determining the development of non-financial data measurements included in the performance reports of socially responsible companies. The analysis of developments in non-financial reporting is supplemented by conclusions evaluating the need for its external verification. The analysis was carried out and based on the positive and normative accounting theory. The paper is the result of the author's studies into Polish and foreign source literature as well as her analysis of regulations and standards related to reporting contributions companies make to sustainable development. The paper relies on theoretical triangulation - the issue at hand being identified and the encountered phenomena described and explained by applying the precepts of normative accounting theories, fundamentally based on deductive reasoning, and compared and analysed from the view of positive accounting theories, belonging to the school of induction, describing and explaining the world a posteriori. A synthesis of the conclusions, reached by deduction and induction in particular parts-steps of the paper, enabled to formulate the key findings of the analysis. The paper highlights the need to present both financial and non-financial data when reporting the performance of socially responsible companies so that such data can be verified externally. Conclusions from the analysis of determinants for the development of non-financial reporting and their external independent verification helped anticipate their standardisation and legal regulation.
Author Beata Zyznarska-Dworczak (WZ / KR)
Beata Zyznarska-Dworczak,,
- Department of Accounting
Other language title versionsDeterminanty rozwoju sprawozdawczości niefinansowej i jej zewnętrznej weryfikacji w świetle praktyki i teorii rachunkowości
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol5
No6
Pages136-149
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishsprawozdawczość niefinansowa, audyt, weryfikacja danych, CSR, księgowość odpowiedzialności społecznej, teorie rachunkowości
Keywords in Englishnon-financial reporting, audit, data verification, CSR, social responsibility accounting, accounting theories
Abstract in PolishOpracowanie przedstawia wnioski z przeprowadzonej analizy determinant rozwoju sprawozdawczości danych pozafinansowych prezentowanych w raportach osiągnięć jednostek odpowiedzialnych społecznie. Perspektywę analizy rozwoju sprawozdawczości niefinansowej uzupełniono o wnioski oceny potrzeby jej zewnętrznej niezależnej weryfikacji. Analizę przeprowadzono w świetle pozytywnej i normatywnej teorii rachunkowości. Opracowanie powstało w rezultacie przeprowadzonych przez autorkę studiów zagranicznej i polskiej literatury przedmiotu, analizy regulacji i norm do-tyczących raportowania osiągnięć jednostek na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wnioski sformułowano na podstawie wnioskowania dedukcyjnego i indukcyjne-go. Wnioski z analizy determinanty rozwoju sprawozdawczości niefinansowej oraz jej zewnętrznej niezależnej weryfikacji pozwoliły na antycypację ich standaryzacji i prawnej regulacji. Opracowanie wykazuje potrzebę sprzężonej prezentacji danych finansowych i niefinansowych w raportowaniu osiągnięć jednostek odpowiedzialnych społecznie, umożliwiającą ich zewnętrzną weryfikację.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2017.6.8
URL http://soep.ue.poznan.pl/New_SOEP_site/jdownloads/Wszystkie%20numery/Rok%202017/08_zyznarska_dworczak.pdf
Languageen angielski
File
08_zyznarska_dworczak.pdf 458.94 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 16-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2020-10-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?