Wsparcie współrządzenia za pomocą koncepcji crowdsourcingu w realiach miast polskich

Dorota Flizikowska

Abstract

Metropolises as complex social and economic systems with a high degree of complexity can be characterized by a multiplicity of elements and relationships among them. Increasing socio-demographic, economic or ecological growth necessitates the need to continually maintain good relations and relations among all the components of this complex system. The literature on contemporary trends and vision of a modern city is dedicating a special place to civic participation, a social dialogue and various forms of communication with the public. It is especially emphasizing the role and the importance of building a new relationship with citizens as an important factor in the discourse and widely understood process of city management. Extraordinary dynamism and diversity of the phenomena occurring in the environment determine the need to seek solutions (or technology) aimed at improving the efficiency of decision-making processes. Crowdsourcing creates an enormous variety of opportunities for obtaining information spanning from the simplest to the more complex and diverse ones. As such, it can be used as a tool to promote participatory management that translates directly into increased involvement of citizens in taking care of their own environment, and in the long run the quality of their lives. The main aim of this article is to present the vision of the system and mechanisms of activating citizens to perform tasks for the development of broadly defined social affairs meaning the use of crowdsourcing in the context of the tasks of public responsibility.
Author Dorota Flizikowska (UEP)
Dorota Flizikowska,,
- Poznań University of Economics and Business
Pages183-208
Publication size in sheets1.25
Book Gałuszka Damian, Ptaszek Grzegorz, Żuchowska-Skiba Dorota (eds.): Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku, 2016, LIBRON, ISBN 978-83-65705-09-9, 559 p.
Keywords in Polishcrowdsourcing, platformy crowdsourcingowe, partycypacja, koncepcja governance
Keywords in Englishcrowdsourcing, crowdsourcing platforms, participation, governance
Abstract in PolishOśrodki miejskie jako złożone systemy społeczno-gospodarcze o wysokim stopniu skomplikowania charakteryzują się wielością elementów i relacji między nimi. Narastające wyzwania demograficzne, ekonomiczne czy ekologiczne wymuszają potrzebę nieustannego utrzymywania odpowiednich relacji i stosunków między wszystkimi składowymi tego skomplikowanego układu. Literatura przedmiotu dotycząca współczesnych tendencji rozwoju i wizji współczesnego miasta przeznacza szczególne miejsce partycypacji obywatelskiej, dialogowi społecznemu i różnorodnym formom komunikacji ze społeczeństwem, podkreślając rolę i wagę budowania na nowo relacji z mieszkańcem jako istotnym podmiotem dyskursu i szeroko rozumianego procesu zarządzania miastem. Niezwykły dynamizm i zróżnicowanie zjawisk zachodzących w otoczeniu społeczno-gospodarczym determinują konieczność poszukiwania nowych rozwiązań (też technologicznych) zmierzających do poprawy efektywności procesów decyzyjnych. Crowdsourcing w swej istocie stwarza olbrzymie możliwości efektywnego pozyskiwania informacji od tych najprostszych do bardziej złożonych i różnorodnych. I w tym kontekście może być stosowany jako narzędzie wspierania zarządzania partycypacyjnego, bezpośrednio przekładając się na zwiększenie zaangażowania obywateli w dbanie o ich własne otoczenie, a w dłuższej perspektywie – o jakość ich życia. Celem głównym artykułu jest przedstawienie wizji systemu oraz mechanizmów aktywizujących obywateli do wykonywania zadań na rzecz kształtowania szeroko rozumianych spraw społecznych, czyli wykorzystania crowdsourcingu w kontekście zadań odpowiedzialności publicznej.
URL https://www.researchgate.net/profile/Dorota_Zuchowska2/publication/312587196_Technologiczno-spoleczne_oblicza_XXI_wieku/links/5883a585a6fdcc6b7910857d/Technologiczno-spoleczne-oblicza-XXI-wieku.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 18-07-2018, BookChapterNotSeriesNotMainLanguages
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?