Application of topological matrices in prediction of selected physicochemical properties of aqueous surfactant solutions

Ryszard Zieliński

Abstract

In this work we have used topological matrices to describe some physicochemical properties of surfactants in aqueous solutions. We have applied the Wiener’s number and the reduced Wiener’s index for various anionic surfactants. It was found that the changes in the structure of the hydrophobic moiety of the surfactant isomers with constant total number of carbon atoms in the alkyl chain are reflected in the linear relationship between the value of logarithm viscosity and the corresponding Wiener’s number. For a homologue series of surfactant it was also found that surfactant solution conductivity is a linear function of Wiener’s number. Those findings can be applied for prediction of some physicochemical properties of ionic surfactants. We have found that a good linear relationship can be observed not only for the Wiener’s number but also for the reduced Wiener’s index for experimental Kraft point data but also for the product of conductivity and viscosity data for aqueous solutions of ionic surfactants. We conclude that both Wiener’s number as well as the reduced Wiener’s index can be applied for prediction of the changes in some physicochemical properties of aqueous solutions of surfactants due to the changes in the structure of the surfactant’s hydrophobic moiety.
Author Ryszard Zieliński (WT / KTiAI)
Ryszard Zieliński,,
- Department of Technology and Instrumental Analysis
Journal seriesTowaroznawcze Problemy Jakości. Polish Journal of Commodity Science, ISSN 1733-747X, (B 9 pkt)
Issue year2015
No3
Pages112-121
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishQSAR, macierze topologiczne, grafy, surfaktanty, punkt Krafta, lepkość, przewodnictwo
Keywords in EnglishQSAR, topological matrices, graphs, surfactants, Kraft point, viscosity, conductivity
Abstract in PolishW niniejszej pracy zastosowano macierze topologiczne do opisu wybranych właściwości fizykochemicznych surfaktantów w roztworach wodnych. W pracy zastosowano liczbę Wienera i zredukowaną liczbę Wienera dla różnych surfaktantów anionowych. Stwierdzono, że zmiany w strukturze reszty hydrofobowej izomerów surfaktantów zawierających stałą całkowitą liczbę atomów węgla w łańcuchu alkilowym znajdują odzwierciedlenie w liniowej zależności pomiędzy wartością logarytmu lepkości i odpowiedniej liczby Wienera. Zaobserwowano także, że dla szeregów homologicznych surfaktantów przewodnictwo roztworów surfaktantów jest liniową funkcją liczby Wienera. Obserwacje te mogą być wykorzystane do prognozowania wybranych właściwości jonowych surfaktantów Stwierdzono, że dobra liniowa zależność jest obserwowana nie tylko dla liczby Wienera, ale również zredukowanej liczby Wienera dla doświadczalnych wartości punktu Krafta oraz iloczynu przewodnictwa i lepkości wodnych roztworów jonowych surfaktantów. Można stwierdzić, że zarówno liczba Wienera, jak również zredukowana liczba Wienera może być stosowana do prognozowania zmian wybranych właściwości fizykochemicznych wodnych roztworów surfaktantów wywołanych zmianami w strukturze reszty hydrofobowej surfaktantów.
URL http://www.tpj.uniwersytetradom.pl/images/pelne/03_44_2015.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 08-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?