Paradygmat w literaturze światowej

Anna Maryniak

Abstract

The studies conducted so far referring to "the paradigm" mainly focus on one meaning contexts. Therefore, we claim that it is appropriate to broaden the conceptualization of the topic and to investigate in what kind of dimensions the word "paradigm" is used. The method used is bibliometric analysis and content evaluation of the texts produced he results of the analysis conducted show that in the academic world there is a consensus for different interpretations of the notion "paradigm", which can be proved by the academic papers analysed and reviewed. On the basis of the research we claim that the paradigm is used for clarifying methodological scope, determining streams in management and is used as an unspecified linguistic term. Thus, there is a need to undertake a broader discussion on the appropriateness of using the term "paradigm" in other than methodological studies, especially because the frequency of using this term in titles, key words and abstracts is growin.
Author Anna Maryniak (WZ / KLiT)
Anna Maryniak,,
- Department of Logistics and Transport
Other language title versionsThe Paradigm in World Liiterature
Journal seriesStudia Oeconomica Posnaniensia, ISSN 2300-5254, e-ISSN 2449-9099, (B 10 pkt)
Issue year2016
Vol4
No1
Pages34-47
Publication size in sheets0.65
Keywords in PolishAnaliza bibliometryczna, Metodologia badań
Keywords in EnglishBibliometric analysis, Research methodology
Abstract in PolishDotychczas prowadzone rozważania dotyczące paradygmatu koncentrują się głównie wokół jednorodnych kontekstach znaczeniowych. Uznano zatem, iż celowe jest szersze ujęcie tematu i zbadanie w jakiego rodzaju wymiarach wykorzystywane jest słowo paradygmat. Jako metodę zastosowano analizę bibliometryczną oraz ocenę merytoryczną wygenerowanych tekstów. W wyniku podjętych prac ustalono, że w środowisku nauki istnieje przyzwolenie na różną interpretację pojęcia paradygmat, czego dowodem są analizowane, recenzowane artykuły naukowe. Na podstawie badań między innymi stwierdzono, iż paradygmat wykorzystywany jest do sprecyzowania optyki metodologicznej, do określenie "nurtów w zarządzaniu" oraz jako sformułowanie lingwistyczne bliżej nieokreślone. Istnieje zatem potrzeba podjęcia szerszej dyskusji nad zasadnością używania pojęcia paradygmat w rozważaniach innych niż metodologiczne, tym bardziej że częstotliwość jego użycia w tytułach, słowach kluczowych i streszczeniach wzrasta.
DOIDOI:10.18559/SOEP.2016.1.3
Languagepl polski
File
03_maryniak.pdf of 30-04-2019
145.27 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?