Considerations on a Land Intrinsic Productivity and its Determinants in a Sustainable Agriculture

Bazyli Czyżewski

Abstract

The paper reviews the concept of sustainable development, indicating its various dimensions. Natural environment in developed countries became almost entirely anthropogenic. Under such conditions, the way of using natural resources has to change as well. It is forced by the new needs and priorities described above, i.e. a demand for an assurance concerning renewability of natural resources as well as pro-social and proenvironmental criteria of the resources allocation. The fundamental objective of the paper is an attempt at elaboration of the new land rent concept and find the answer to the question: Does a land need capital stimulus to be productive in a sustainable development? Authors formulated the hypothesis: the reason for the land rent to occur are intrinsic land utilities which in the commodity money economy cause the expected productivity of capital factor in agriculture to be higher than in its market environment. Therefore, the value of land rent is determined by a positive difference between the expected productivity of capital in agriculture and in its market environment.
Author Bazyli Czyżewski (WE / KEiRK)
Bazyli Czyżewski,,
- Department of Education and Personnel Development
Other language title versionsRozważania wokół samoistnej produktywności ziemi i jej uwarunkowań w rolnictwie zrównoważonym
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia, ISSN 1644-0757, (B 15 pkt)
Issue year2015
Vol14
No3
Pages39-48
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzrównoważony rozwój, nowa koncepcja renty gruntowej, ziemia rolna
Keywords in Englishsustainable development, new land rent concept, agriculture land
Abstract in PolishW artykule przedstawiono koncepcję zrównoważonego rozwoju, wskazując jego różne wymiary. Środowisko naturalne w krajach rozwiniętych stało się niemal całkowicie antropogeniczne. W takich warunkach sposób wykorzystania zasobów naturalnych powinien także się zmienić. Związane jest to z nowymi potrzebami i priorytetami opisanymi w artykule, czyli zapotrzebowaniem na zapewnienie dotyczące odnawialności zasobów naturalnych, jak również prospołecznymi i proekologicznymi kryteriami alokacji zasobów. Podstawowym celem artykułu była próba opracowania nowej koncepcji renty gruntowej oraz odpowiedź na pytanie, czy ziemia potrzebuje dodatkowych nakładów kapitału w formie bodźca, aby utrzymać produktywność pieniężną w warunkach zrównoważonego rozwoju. Autorzy sformułowali hipotezy: powodem występowania renty ziemi są samoistne użyteczności czynnika ziemi, które w gospodarce towarowo-pieniężnej powodują, że oczekiwana produktywność kapitału w rolnictwie jest większa niż w jego otoczeniu rynkowym. W związku z tym, wartość renty gruntowej jest zdeterminowana pozytywną różnicą między oczekiwaną produktywnością kapitału w rolnictwie i jego otoczeniu rynkowym.
URL http://acta_oeconomia.sggw.pl/pdf/Acta_Oeconomia_14_3_2015.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 15.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 19-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*5 (2020-09-12)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?